Wegennet

Rotonde N786 Harderwijkerweg

Op en langs wegen in Eerbeek en Loenen ervaren omgeving en weggebruikers verkeers- en veiligheidsproblemen. Het vrachtverkeer van en naar de papierindustrie speelt hierin een belangrijke rol. Sommige onderdelen op het gebied van leefbaarheid in de dorpen en woonwijken vragen daarnaast om oplossingen. Het project Wegennet Eerbeek-Loenen is een project in het programma Eerbeek-Loenen 2030 dat zich richt op het economisch belang van een goede weginfrastructuur voor het vrachtverkeer van en naar de papierindustrie, waarbij ook wordt gekeken naar de leefbaarheid in de dorpen en woonwijken.

Lees het transcript

Met onze partners en belanghebbenden, zoals aanwonenden en weggebruikers en overige belangstellenden, inventariseren we de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor het wegennet. De tracés van het wegennet zijn zowel provinciale wegen (N786 en N787) als gemeentelijke wegen (Loubergweg, Coldenhovenseweg en de weg langs het Apeldoorns Kanaal). We maken graag een volledig beeld van alle onderwerpen en knelpunten. 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek

Begin 2021 vroegen we voor het Verkeerscirculatieplan (VCP) verkeersknelpunten in het wegennet op te geven. Dit kon via een interactieve kaart op onze website. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven.

We hebben een eerste analyse van de gegevens uitgevoerd. Een groot deel van de knelpunten heeft betrekking op een specifieke locatie in het verkeersnetwerk en hangt vaak nauw samen met andere knelpunten. Om het overzichtelijk te maken, hebben we alle knelpunten onderverdeeld in deelgebieden. 
Per deelgebied gaan we in het najaar van 2021 met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om door te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.
Als eerste stap na de zomervakantie van 2021 richten we ons op de Coldenhovenseweg-Loubergweg. We zien dit als de belangrijkste sleutel voor het vervolg van het VCP.
Lees de laatste ontwikkelingen over het VCP op deze pagina

Het project Wegennet kent de volgende tracés:

  • Tracé 1: (Gemeentegrens Rheden-Brummen tot einde N787 voor bebouwde kom Eerbeek)
  • Tracé 2: (Bebouwde kom Eerbeek t/m spoorwegovergang VSM in de Loubergweg)
  • Tracé 3: (Spoorwegovergang VSM in de Loubergweg, Coldenhovenseweg, t/m kruispunt Harderwijkerweg – Boshoffweg – Veldkantweg)
  • Tracé 4: (Kruispunt bij restaurant De Brugkabouter, langs het kanaal tot de Lange Amerikaweg in Apeldoorn)
  • Tracé 5: (Het tracé van de N786 ten noorden van het kruispunt Harderwijkerweg- Boshoffweg in Eerbeek, door Loenen en dan vervolgens de Beekbergerweg/Loenenseweg tot en met de aansluiting van de A50).

Daarnaast verkennen we binnen het Wegennet project maatregelen voor een veilige fietsinfrastructuur tussen Eerbeek Zuid en Eerbeek centrum.

Truckparking

Tot slot is de problematiek van wachtende en overnachtende vrachtwagens een afzonderlijk vraagstuk. Hiervoor kijken we naar praktische oplossingen. Zie hiervoor het project Truckparking.

Trajectverkenning

Voor een aantal onderdelen van het wegennet in en rondom Eerbeek en Loenen voert provincie Gelderland een zogenaamde trajectverkenning uit. Hiermee wordt bepaald welke maatregelen aan de weg nodig/gewenst zijn bij het periodieke onderhoud. De trajectverkenningen aan de N786 en N787 vallen niet onder het programma Eerbeek-Loenen 2030, maar er is wel nauwe afstemming met deze projecten. Als het mogelijk is, wordt een deel van de verkenningen en een deel van de maatregelen gecombineerd met het project Wegennet. De trajectverkenning van de N789 (tussen Loenen en de Zutphenseweg N345) is geen onderdeel van het project Wegennet.