Wegennet

Rotonde N786

De provinciale weg N786 ligt tussen Apeldoorn en Dieren loopt via de kernen van Eerbeek en Loenen. Op en langs deze weg worden door de omgeving en weggebruikers verkeers- en veiligheidsproblemen ervaren. De provincie Gelderland heeft begin 2018 verschillende varianten uitgewerkt in een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Varianten die oplossing bieden om de ervaren problemen te verminderen of te beperken.

Aanpak wegennet

Op basis van de MKBA en de zienswijzen die hierop zijn ontvangen, is eind 2018 overeenstemming bereikt tussen provincie, Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) en de gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden over een aanpak van het wegennetwerk. Gekozen is voor het opwaarderen van de zuidelijke ontsluiting van Eerbeek, in lijn met de conclusie en het advies uit de MKBA. Door deze opwaardering gaat er meer verkeer in zuidelijke richting. De verwachting is dat daardoor de hoeveelheid (vracht)verkeer in Loenen en Laag Soeren afneemt.

Vier tracés

De betrokken partijen hebben ervoor gekozen om de weggedeelten met vergelijkbare opgaven, knelpunten en tijdpad in aparte deelprojecten (tracés) verder te verkennen. Vier tracés (zie kaartje) hebben een directe relatie met het programma Eerbeek-Loenen 2030 en worden daarom hierin opgenomen. Dit betekent dat provincie, gemeenten en Industrie gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de realisatie en voor een aantal tracés ook voor de financiering van deze weggedeelten.

Trajectverkenning

Twee weggedeelten binnen het wegennet vallen niet binnen de verkenning Eerbeek-Loenen 2030. De relatie met andere projecten uit het programma Eerbeek-Loenen 2030 is voor deze weggedeelten zeer beperkt. Daarom worden deze delen in een parallel proces door de provincie meegenomen in het 9-jaarlijkse, reguliere onderhoud. Op het kaartje zijn deze weggedeelten aangeduid als ‘trajectverkenning’. Het betreft het deel van de N786 langs het kanaal tussen Dieren tot aan Laag Soeren (Kanaalweg) en het deel van de N786 tussen de Boshoffweg in Eerbeek tot aan de A50 in Loenen.

 • Tracé-1: Zuidelijke Ontsluiting:  vanaf Laag Soeren, via het kanaal  tot de bebouwde kom van Eerbeek
 • Tracé-2: Vanaf de bebouwde kom Eerbeek, langs het Burgersterrein tot en met de VSM-spoorlijn
 • Tracé- 3: Vanaf de VSM-spoorlijn tot en met het kruispunt Harderwijkerweg-Boshoffweg ter hoogte van DS Smith
 • Tracé-4: Kruispunt bij restaurant de Brugkabouter (N787) tot aan de A1/Lange Amerikaweg in Apeldoorn

Bij tracé 1 en tracé 4 zijn de maatregelen voornamelijk van verkeerskundige aard en ter verbetering van de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt bij tracé 1 ook de weg aangepast om de doorstroming te verbeteren.

Bij tracé 2 en 3 gaat het naast de verkeersveiligheid vooral om de samenhang met andere projecten binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 en de leefbaarheid in het dorp. De verkeersveiligheid heeft hier onder andere te maken met het ongewenst gebruik van de weg door wachtende vrachtwagens.

Op basis van de MKBA is gekozen voor de variant met de zuidelijke ontsluiting via het kanaal bij Eerbeek, zoals weergegeven op het kaartje. Dit is de basis voor de verkenning die nu start. Dit betekent dat een rondweg Loenen en/of grootschalige reconstructie van de kanaalroute geen onderdeel zijn van de verkenning. Dit wordt dus ook niet als mogelijke maatregel uitgewerkt.

De verkenningsfase

De uitwerking van de vier tracés verloopt in stappen. Het project is net gestart met de verkenningsfase. In deze fase werken per tracé verschillende varianten uit. De varianten moeten realistisch, betaalbaar en goed afgestemd zijn op de overige projecten en ontwikkelingen in Eerbeek en Loenen. De varianten worden gebruikt om uiteindelijk een  voorkeursalternatief per tracé te bepalen.

Maatregelen en monitoring

De verkenningsfase is een onderzoeksfase waarin nog geen maatregelen worden uitgevoerd op de genoemde tracés. Uitzondering hierop is een aantal veiligheidsmaatregelen die de gemeente Apeldoorn op tracé 4 gaat uitvoeren komend najaar. Deze veiligheidsmaatregelen waren al gepland en vormen een goede basis voor eventuele extra maatregelen in de toekomst. 

De MKBA geeft inzicht in wat bepaalde maatregelen naar verwachting doen met verkeersstromen in en rondom de dorpen. Zo zal de gekozen variant (zuidelijke ontsluiting bij Eerbeek) leiden tot een substantiële afname van het verkeer door de kernen van Loenen en Laag-Soeren. Tegelijkertijd ontstaat er een behoorlijke toename van verkeer op de weg langs het kanaal tussen Dieren en Apeldoorn. Deze effecten worden mede bepaald door aanpassingen van het wegennet in de regio.
Afgesproken is om goed te volgen (monitoren) of de maatregelen die genomen worden ook het verwachte effect hebben. Een van de eerste producten van de verkenningsfase is een monitoringsplan. Hierin wordt vastgelegd hoe de 0-meting wordt bepaald, op welke plaatsen geteld gaat worden en wat het juiste moment is om de resultaten te analyseren.

In gesprek met de omgeving

Intussen wordt gewerkt aan een aantal schetsen per tracé. Deze schetsenlaten vooral de mogelijke verkeerskundige oplossingen voor knelpunten zien. De schetsen geven inzicht in hoe breed een weg minimaal moet zijn, welke ruimte er nodig is om zowel fietsers als vrachtverkeer een veilige oversteek te bieden, welke technische oplossingen er mogelijk zijn om kruispunten veiliger te maken en verkeer goed door te laten stromen. Ook kunnen de kosten op basis van deze schetsen globaal worden berekend. De schetsen zijn bedoeld om met u het gesprek aan te gaan over mogelijke oplossingsrichtingen. Ook horen we graag welke aanvullende kansen en knelpunten meegenomen moeten worden in de verkenning. Wij organiseren dit jaar een bijeenkomst om deze schetsen met u te bespreken. Als de schetsen op voorhand uitwijzen dat de oplossingsrichtingen grote gevolgen kunnen hebben voor uw eigendom, dan gaan we voorafgaand aan deze bijeenkomst met u in gesprek. 

Opgave Wegennet Eerbeek Loenen

De herinrichting van het wegennet levert een grote bijdrage aan het verbeteren van het vestigingsklimaat, de veiligheid en de leefbaarheid in het dorp. De maatregelen moeten zorgen voor een betere route van het vrachtverkeer naar de bedrijventerreinen zodat er een afname van vrachtverkeer door de kernen van Laag Soeren en Loenen plaatsvindt.
Bij de opgave hoort ook het zorgen voor een betere doorstroming op een aantal wegen. Dit betekent dat wachtende vrachtwagens zo veel mogelijk op eigen terrein van de bedrijven opgesteld moeten worden. Daarnaast is er aandacht voor de herinrichting van de kruispunten. Veiligheid en oversteekbaarheid  voor de verschillende weggebruikers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

Verkenningsfase

In de verkenningsfase werken we voor de vier tracés (zie kaart) realistische- en integrale varianten uit. Voor iedere variant brengen we in beeld wat de randvoorwaarden (zoals financiën), de ruimtelijke impact en de maatschappelijke impact zijn. Op basis hiervan kan een goede afgewogen keuze voor een voorkeursalternatief (VKA) worden gemaakt. In de verkenningsfase voeren we geen maatregelen uit. Wel richten we langs de weg op een aantal plaatsen telpunten in om de verkeersstromen te kunnen monitoren. 

De tracés kennen allemaal een eigen opgave en mogelijk ook een eigen tijdpad. Wanneer bijvoorbeeld voor het aanpassen van een wegtracé een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, is er meer tijd nodig. Aanpassingen van het wegennet kunnen ook afhankelijk zijn van andere projecten binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030.

Opgave verkenningsfase tracé 1

Delen van de weg worden opgewaardeerd van gemeentelijke weg naar provinciale weg. Dit betekent dat de weg moet gaan voldoen aan andere inrichtingseisen voor bijvoorbeeld kruispunten en de breedte van de weg. De opgave is er dus met name op gericht dat dit tracé gaat voldoen aan de juiste verkeerskundige normen (met name breedte van de weg) om de doorstroming te verbeteren. Overige wensen uit de omgeving kunnen mogelijk worden meegenomen in het wegontwerp.

Opgave verkenningsfase tracé 2

De keuze voor het treffen van maatregelen op dit tracé is onder andere gekoppeld aan de ontwikkelingen van het voormalig Burgersterrein (mogelijke komst van een logistiek centrum). Ook de inrichting van de Stuijvenburchstraat en het centrum kunnen van invloed zijn op de weginrichting. We kiezen er daarom voor om het ophalen van wensen, eisen, aandachtspunten en kansen zo breed mogelijk te doen.
Vanwege de koppeling met andere projecten en ontwikkelingen is er mogelijk meer tijd nodig om een afgewogen voorkeursvariant te maken.

Opgave verkenningsfase tracé 3

Op dit tracé wordt veel overlast ervaren door stilstaande vrachtwagens (laden, lossen en wachten voor de weegbrug). De verkeerssituatie is regelmatig chaotisch en gevaarlijk. Dit komt onder andere door de combinatie op deze weg van fiets-, auto- en zwaar vrachtverkeer. Ook de oversteekbaarheid van de Coldenhovenseweg is op dit moment een knelpunt. Het ophalen van wensen, eisen, aandachtspunten en kansen gaan we hier ook breed doen. Dit is nodig om goed zicht te krijgen op de maatregelen die bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Vanwege de koppeling met andere projecten en ontwikkelingen is er mogelijk ook voor dit tracé meer tijd nodig om een afgewogen voorkeursvariant te maken.

Opgave verkenningsfase tracé 4

Het maatregelenpakket voor dit tracé is alleen gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit is nodig omdat we door de nieuwe route een toename van verkeer op dit tracé verwachten. Het ophalen van wensen is voor dit tracé dan ook puur gericht op verkeersveiligheid. Vooruitlopend op de verkenning treft gemeente Apeldoorn al een aantal veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen stonden al gepland.

Score op pijlers  (1 laag – 5 hoog)

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 zetten zich in voor behoud van de papierindustrie. Daarbij hebben zij ook oog voor de effecten daarvan op de leefbaarheid. Samen hebben zij een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, een grotere leefbaarheid in het dorp en het verduurzamen van het energieverbruik. Ieder project binnen Eerbeek-Loenen 2030 draagt bij aan één of meerdere pijlers: economie, leefbaarheid en energie. Het aanpassen van het weggennet levert een grote bijdrage aan de pijler leefbaarheid (o.a. veiligheid) en aan de pijler economie (vestigingsklimaat).

Betrokken partijen

Op dit moment werken gemeenten Brummen, Apeldoorn, Rheden, provincie Gelderland en IKEL samen aan een plan van aanpak. Zodra de stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 heeft ingestemd met het plan van aanpak worden de ’schetsen verder uitgewerkt. Deze vormen de basis om het gesprek aan te gaan met direct belanghebbenden en de omgeving.

Tijdsplanning

 • Najaar 2019: plan van aanpak voor de 4 tracés vaststellen samen met het monitoringsplan. 
 • Najaar 2019: veiligheidsmaatregelen op tracé 4 uitvoeren (gemeente Apeldoorn).
 • Najaar 2019: schetsen klaar om het gesprek met de belanghebbenden te kunnen voeren. 1e kwartaal 2020: start monitoring.

In gesprek met de omgeving

Wij organiseren dit jaar een bijeenkomst met belangenvertegenwoordigers, bewoners en aanwonenden. Afgelopen februari hebben wij dit ook al toegezegd. We willen dan graag met u in gesprek over de opgave en oplossingsrichtingen per tracé.

Relatie met andere projecten

 • trajectverkenning N786
 • masterplannen centrum Eerbeek en Eerbeekse Beek
 • préverkenning truckparking 
 • logistiek Centrum Eerbeek