Wegennet

Rotonde N786

De provinciale weg N786 ligt tussen Apeldoorn en Dieren loopt via de kernen van Eerbeek en Loenen. Op en langs deze weg worden door de omgeving en weggebruikers verkeers- en veiligheidsproblemen ervaren. De provincie Gelderland heeft begin 2018 verschillende varianten uitgewerkt in een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Varianten die oplossing bieden om de ervaren problemen te verminderen of te beperken.

Aanpak wegennet

Op basis van de MKBA en de zienswijzen die hierop zijn ontvangen, is eind 2018 overeenstemming bereikt tussen provincie, Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) en de gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden over een aanpak van het wegennetwerk. Gekozen was voor het opwaarderen van de zuidelijke ontsluiting van Eerbeek, in lijn met de conclusie en het advies uit de MKBA.

Zoals in het bericht over de landelijke stikstofregels staat, rekenen wij nu alle projecten opnieuw door op het onderdeel stikstof. Dit doen we dus ook voor het wegennet Eerbeek-Loenen.

Bij de analyse voor deze doorrekening is geconstateerd dat er bij het invoeren van gegevens in het verkeersmodel invoerfouten zijn gemaakt en het model niet de gewenste betrouwbare verkeersprognose genereert. Het verkeersmodel is, bij nader inzien, te grofmazig om de verkeerstromen en verkeersintensiteiten op afzonderlijke wegen te kunnen bepalen. Dit heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de MKBA.

Omdat de berekeningen uit het verkeersmodel niet correct blijken te zijn, kan niet worden voldaan aan de geschapen verwachtingen voor afname van het verkeer in Loenen. Op basis van nadere analyse van het verkeersmodel wordt verwacht dat het verkeer in de kern Loenen slechts beperkt afneemt en het verkeer op tracé 4 langs het Apeldoorns Kanaal slechts beperkt toeneemt.

De geconstateerde invoerfouten in het verkeersmodel hebben geen gevolgen voor de verkenning van tracé 2 en 3. De verkenning van tracé 2 en 3 heeft betrekking op een logische en veilige weginrichting en in mindere mate op de routering van vrachtverkeer (bestemmingsverkeer).

Hoe nu verder?
Om deze complexe opgave tot een succes te maken is samenwerking en betrokkenheid van alle partners en de omgeving nodig bij deze stap terug. Deze stap is nodig om het verkeersmodel verder te verfijnen. Eerste prioriteit is om meer en gedetailleerde verkeersgegevens te krijgen aan de hand van monitoring.
Op basis van monitoring zal blijken hoe de verkeerssituatie zich op tracé 1 ontwikkelt. Vooruitlopend op deze gegevens gaan we samen met onze partners en de omgeving een inventarisatie uitvoeren naar de belangrijkste knelpunten.

Trajectverkenning

  • Tracé-1: Zuidelijke Ontsluiting:  vanaf Laag Soeren, via het kanaal  tot de bebouwde kom van Eerbeek
  • Tracé-2: Vanaf de bebouwde kom Eerbeek, langs het Burgersterrein tot en met de VSM-spoorlijn
  • Tracé- 3: Vanaf de VSM-spoorlijn tot en met het kruispunt Harderwijkerweg-Boshoffweg ter hoogte van DS Smith
  • Tracé-4: Kruispunt bij restaurant de Brugkabouter (N787) tot aan de A1/Lange Amerikaweg in Apeldoorn

Maatregelen en monitoring

Om een beter beeld te krijgen van het verkeer wordt er de komende tijd extra gemonitord in de regio Eerbeek Loenen. Er zijn al vier vaste telpunten, daar komen er binnenkort nog vier bij. Behalve het uitbreiden van het aantal punten zal er ook een verdiepingsslag plaatsvinden; er worden niet langer enkel verkeershoeveelheden in beeld gebracht maar ook de routekeuze en waar die van afhankelijk is. Op basis hiervan onderzoekt de provincie samen met de partners opnieuw mogelijke maatregelen, passend bij doelen en kosten.

De locaties van de permanente telpunten zijn te zien via onderstaande link:

https://geldersverkeer.gelderland.nl/eerbeek-loenen.html

Zodra de telpunten zijn aangelegd kunt u de telgegevens volgen via: http://geldersverkeer.live (actuele situatie) en http://geldersverkeer.nl (maand- en jaargegevens).