Samenwerking

De industriekring Eerbeek Loenen (IKEL), gemeente Brummen en provincie Gelderland vinden het belangrijk om te werken aan een goed woon- en werkklimaat en een beter milieu.
Getekende figuren samenwerkende bestuurders

De afgelopen jaren is er al veel bereikt. Toch blijft er een aantal grotere projecten liggen. We zien dat deze projecten alleen kunnen slagen als we intensief samenwerken. Gezamenlijk is een aantal projecten geselecteerd dat een forse bijdrage levert aan verbetering van de economie, leefbaarheid en energieverbruik. De projecten op de agenda van Eerbeek-Loenen 2030 zijn opgenomen in het projectenboek.  

Haalbaarheid

De wens om deze projecten te realiseren, vormt de basis voor de samenwerking binnen Eerbeek-Loenen 2030. In een intentieovereenkomst hebben de partijen aangegeven dat zij de haalbaarheid van deze projecten verder gaan verkennen. Voor drie projecten is deze eerste verkenning afgerond. De projecten Mayr-Melnhof, Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) en het Wegennet gaan door naar de planuitwerkingsfase. In deze fase werken we concreter uit hoe de eindsituatie er uit zal zien. Ook deze fase wordt weer afgesloten met een haalbaarheids-check! Afspraken over deze projecten worden binnenkort vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Aansturing

De IKEL, gemeenten en provincie zitten in de Stuurgroep van Eerbeek-Loenen 2030. Zij zijn verantwoordelijk voor:

  • een goede samenwerking
  • aansturing van het proces
  • de keuze of projecten worden opgenomen in het projectenboek.
  • het voorbereiden van besluitvorming.

De gemeenten, provincie en bedrijven blijven zelf verantwoordelijk voor het nemen van de uiteindelijke besluiten.

Wij vinden de inbreng van belanghebbenden erg belangrijk. Wijk- en dorpsraden hebben een rol om de bestuurders in de stuurgroep te adviseren en scherp te houden om bewonersbelangen zorgvuldig mee te wegen. Per project maken we een communicatie-/participatieplan, waarin is uitgewerkt op welke wijze belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd worden en mee kunnen denken.

Voor ieder project is een projectteam samengesteld. Zowel de partners als andere organisaties maken onderdeel uit van deze teams. Op verschillende momenten in het proces vragen we de omgeving en belanghebbenden om mee te denken.