Verkeerscirculatieplan Eerbeek

Er zijn veel inzichten en ideeën over de indeling en inrichting van het wegennet als we kijken naar de functie van wegen en fietspaden. Deze inzichten en ideeën zijn niet eerder gebundeld en vastgelegd. De behoefte aan een document waarin de inzichten en ideeën samenkomen, is groot.
Verkeerscirculatieplan Eerbeek

In een visiedocument beschrijven we richtinggevend beleid over de functies van de Eerbeekse wegen en fietspaden, en wat dit betekent voor hoe die wegen en paden er uit moeten zien om het verkeer veilig en vlot te verwerken. Met het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP) maken we zo’n visiedocument.

Met het VCP pakken we het wegennet integraal aan: geen losse studies en oplossingen voor fiets, auto, vrachtwagen en bus, maar een complete en samenhangende visie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan. Ons doel met het VCP is de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Eerbeek verder te verbeteren.

De basis voor het VCP Eerbeek is tracé 1 t/m 3 van het wegennet Eerbeek - Loenen 2030. Het gaat om de Dierenseweg, Brummenseweg, Lageweg, Loubergweg, Coldenhovenseweg en Harderwijkerweg. Delen van het verkeersnetwerk die effect kunnen ondervinden van wijzigingen op deze tracés, zijn onderdeel van het VCP. We richten ons op het lokale verkeersnetwerk in Eerbeek voor (vracht-)auto, fiets en openbaar vervoer.

Knelpunten

Begin 2021 vroegen we voor het Verkeerscirculatieplan verkeersknelpunten in het wegennet op te geven. Dit kon via de interactieve kaart op deze website. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven.

Meer weten? Een uitgebreide terugkoppeling vindt u onder het kopje ‘terugkoppeling knelpunteninventarisatie’ aan de rechterzijde van deze pagina.

In het najaar van 2021 concentreerden we ons op een aantal tracés waar veel knelpunten aan de orde zijn en/of die een belangrijke rol spelen in de ontsluiting van de papierindustrie. Het gaat om de wegen Coldenhovenseweg-Loubergweg (tracé 2 en 3) en de Dierenseweg, Brummenseweg en Lageweg (tracé 1). Tijdens bewonersbijeenkomsten en individuele contacten spraken we uitgebreid met direct aanwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden over deze knelpunten. Daarnaast maakten we gezamenlijk een doorkijk naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de genoemde tracés.

Planning

Begin 2022 starten we met het ontwerpproces om mogelijke oplossingsrichtingen voor de tracés 1 t/m 3 uit te werken. Bij dit ontwerpproces betrekken we opnieuw de direct aanwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden. Tijdens bijeenkomsten en gesprekken kan men hun mening en/of advies geven. De uitkomsten van deze contactmomenten worden betrokken in de besluitvorming, maar zijn niet bindend.

In 2022 richten we ons ook op de overige deelgebieden van het VCP Eerbeek. We gaan in gesprek met de indieners van de knelpunten voor een verduidelijking en aanscherping hiervan. Tegelijkertijd maken we ook voor deze deelgebieden een doorkijk naar mogelijke oplossingsrichtingen.

 

Zie ook