Logistiek Centrum Eerbeek

Het project Logistiek Centrum was onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030.

Met het logistiek centrum wilden de papier- en kartonfabrieken een centrale op- en overslag bouwen, dat voor een schoner, stiller en efficiënter transport moet zorgen. Als locatie was gekozen voor een uitbreiding van het bedrijventerrein Kollergang aan de zuidwestelijke kant waar het Markervoortsebos ligt. 

Project is komen te vervallen

Medio oktober 2023 heeft het Fins-Zweedse moederbedrijf van Stora Enso besloten om de papierfabriek De Hoop Mill in Eerbeek te sluiten. Dit besluit heeft consequenties voor het geplande Logistiek Centrum Eerbeek. Door de sluiting is de op- en overslag voor de papier- en kartonfabrieken onzeker geworden. Om deze reden hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland op 28 november 2023 besloten om de procedure van het ontwerp inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek te beëindigen. Dit geldt ook voor het ontwerp besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder.