Tracé 1

De Lageweg-Brummensweg-Dierenseweg van tracé 1 is belangrijk voor de zuidelijke ontsluiting van (vracht)verkeer van en naar de papierindustrie in Eerbeek.

Het deelproject Tracé 1 gaat over de volgende wegen en/of wegonderdelen:

  • De Dierenseweg tussen de gemeentegrens Brummen/Dieren en het kruispunt bij De Brugkabouter;
  • De Brummenseweg tussen het kruispunt bij De Brugkabouter en de splitsing met de Lageweg/Hallseweg;
  • De Lageweg tussen de splitsing met de Brummenseweg/Hallseweg en de bebouwde komgrens van Eerbeek;
  • De Harderwijkerweg tussen rotonde bij de Coldenhovenseweg en de komgrens bij Laag-Soeren.

Onderhoud/trajectverkenning N787

Het onderhoud voor de N787 (Brummen – Eerbeek) is gepland voor 2023. Het tracédeel van de brug over het Apeldoorns Kanaal tot de bebouwde kom Eerbeek wordt opgenomen in de tracé-aanpak 1 van het Wegennetproject. Als de planning voor tracé 1 in het kader van het programma Eerbeek-Loenen uitloopt tot na 2023, dan worden afspraken gemaakt over wanneer en op welke wijze tussentijds wordt voorzien in het noodzakelijke onderhoud.

Verkeerscirculatieplan

Tracé 1 maakt onderdeel uit van het Verkeercirculatieplan Eerbeek (VCP).