Voorgeschiedenis

Vanwege de problematiek rondom de N786 zijn diverse (pré-)verkenningen uitgevoerd, waarbij de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse Corridor Apeldoorn Dieren 2018 (MKBA) het meest recente rapport is.

In dit rapport zijn diverse oplossingen beoordeeld, zoals het opwaarderen of juist afwaarderen van bestaande tracés of het aanleggen van nieuwe wegdelen.

In 2019 bereikten provincie Gelderland, Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) en de gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden een overeenstemming over een aanpak van het wegennetwerk. Oorspronkelijk was het doel om het verkeer beter te spreiden over het gebied: niet alleen een ontsluiting via Loenen en de A50, maar ook het stimuleren van de afwikkeling van het verkeer vanuit Eerbeek naar het zuiden, richting Dieren, via de nieuwe Traverse Dieren. De Dierenseweg langs het kanaal zou hier met name moeten worden verbeterd. Deze route van en naar de bedrijventerreinen in zuidelijk Eerbeek zou meer aantrekkelijk worden voor het vrachtverkeer.
In het najaar van 2019 is helaas geconstateerd dat er bij het invoeren van gegevens in het verkeersmodel invoerfouten zijn gemaakt en het model niet de gewenste betrouwbare verkeersprognose genereert. Het verkeersmodel is, bij nader inzien, te globaal om de verkeerstromen en verkeersintensiteiten op afzonderlijke wegen te kunnen bepalen. Dit heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het eerdere provinciale (MKBA) onderzoek.

In 2020 hebben we vol ingezet op een uitgebreid verkeersonderzoek. Het doel van dit uitgebreidere verkeersonderzoek was het creëren van een betrouwbaar fundament van verkeersgegevens. Het resultaat is een verbeterd verkeersmodel. 
Met het nieuwe model kunnen we de verschillende maatregelen en varianten in het wegennet Eerbeek-Loenen doorrekenen.