Kaders / uitgangspunten

Een verkeersmodel is een hulpmiddel waarmee je zo goed mogelijk de werkelijkheid simuleert. De verkeersonderzoeken die we in juni 2020 uitvoerden, aangevuld met de resultaten van de permanente telpunten, dienen als bouwstenen van dit verkeersmodel.

Basisjaar
Voor het vaststellen van een zogenoemd basisjaar van het nieuwe verkeersmodel, houden we rekening met de mogelijke effecten van COVID-19 in het jaar 2020. Het basisjaar van het verkeersmodel wordt een combinatie van het jaar 2019 (zonder COVID-19) en 2020 (met COVID-19, maar rekening gehouden met correctie).

Toekomstsituaties
Vanuit het basisjaar voorspellen we vervolgens hoe het verkeer er in de autonome toekomstsituaties uit ziet. Autonoom wil zeggen dat we kijken naar veranderingen die sowieso zullen plaatsvinden, ongeacht mogelijke aanpassingen en/of uitbreidingen aan het wegennet. Je kan hierbij denken aan veranderingen in aantallen inwoners en arbeidsplaatsen en andere factoren zoals benzineprijs, meer thuiswerken, autobezit e.d. Wegenprojecten die al vastgesteld zijn, zoals bijvoorbeeld de rondweg De Hoven bij Zutphen, worden opgenomen bij de autonome situaties.
Na het vaststellen van de autonome toekomstsituaties kunnen we het verkeersmodel gebruiken om verschillende maatregelen en varianten in het wegennet Eerbeek-Loenen door te rekenen.

Weginrichting

De weginrichting van het huidige wegennet in Eerbeek voldoet op verschillende punten niet aan het Functioneel kader wegennet Gelderland. En het voldoet niet aan landelijke richtlijnen van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw); de handboeken voor verkeersvoorzieningen.
Tegelijkertijd is geen sprake van een verkeerskundig probleem: de verkeersdoorstroming is op orde en de wegcapaciteit is nu en in de toekomst voldoende.

Leefbaarheid

Wel wordt er een probleem ervaren qua leefbaarheid. Het wegennet is, mede vanwege de omvangrijke papierindustrie in het gebied, belangrijk voor het afwikkelen van vrachtverkeer. Het vrachtverkeer kan leiden tot een gevoel van onveiligheid. Dit gevoel beïnvloedt de leefbaarheid.