Energietransitie

Fabrieken in Eerbeek

De papierfabrieken in Eerbeek en Loenen moeten verduurzamen. In 2030 willen de papierfabrieken ten minste 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. In 2050 gaat het om een uitstoot van 95% minder CO2. Deze verduurzamingsopgave is in lijn met de ambities van het landelijke Klimaatakkoord. Het project Energietransitie binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 richt zich op het verduurzamen van de vier papierfabrieken in Eerbeek en Loenen. Het doel is een duurzaam alternatief te vinden voor het huidige gebruik van aardgas.

De focus van het project ligt op het verduurzamen van de papierindustrie in Eerbeek en Loenen. Het project richt zich niet op het verduurzamen van de dorpen Eerbeek en Loenen. Wanneer er een duurzame energiebron als kansrijk uit de bus komt, bekijken we wel welke kansen dit kan bieden voor de omgeving.

Verkenningsfase

Het project energietransitie bevindt zich in de verkenningsfase. In deze fase onderzoeken we de haalbaarheid (bestuurlijk, financieel en inhoudelijk) en de impact (bijdrage aan het doel en het ruimtelijke en maatschappelijke effect). Daarnaast bekijken we welke duurzame energiebron(nen) passend zijn in het productieproces van de papierfabrieken.

Hiervoor verkennen we vier sporen:

 • elektrificatie
 • (ultradiepe) geothermie
 • waterstof
 • biomassa/bio energie

De focus ligt op elektrificatie en geothermie. Voor overige alternatieven zoals waterstof en biomassa/bio-energie wordt inspanning geleverd om na te gaan of deze alternatieven toegevoegd kunnen worden aan de focus, of dat ze in dit verband niet haalbaar zijn.

Acties die in de verkenningsfase ondernomen worden zijn onder andere:

Elektrificatie  

 • Het in beeld brengen van wat geheel of gedeeltelijk overstappen op elektrificatie betekent voor de omgeving.
 • Het in beeld brengen van de investeringen die nodig zijn om geheel of gedeeltelijk over te stappen op elektrificatie. Dit wordt in beeld gebracht voor investeringen op het bestaande elektriciteitsnet maar ook de investeringen die de papierfabrieken zelf intern moeten doen.

(Ultradiepe) geothermie

Onder regie van het Rijk worden in Nederland onderzoeken voorbereid om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden van (ultradiepe) geothermie. Eerbeek en Loenen worden in de onderzoeken van het Rijk niet meegenomen. Zodra de resultaten uit de onderzoeken van het Rijk beschikbaar komen worden deze wel geanalyseerd. Op die manier kan een eerste inschatting gemaakt worden van de kans rijkheid van (ultradiepe) geothermie voor Eerbeek en Loenen. Daarnaast worden bestaande gegevens van de ondergrond opnieuw bekeken om de kans rijkheid van aardwarmte (geothermie en ultradiepe geothermie) in Eerbeek en omgeving in beeld te brengen.

Voorkeursalternatief

Het eindresultaat van de verkenningsfase is een voorkeursalternatief of meerdere voorkeursalternatieven van duurzame energiebronnen voor de papierindustrie in Eerbeek en Loenen. Dit alternatief of deze alternatieven kunnen verder uitgewerkt worden in de volgende fase, de planuitwerking. Naar verwachting is er medio 2020 meer duidelijkheid over welk duurzaam alternatief of welke combinatie van duurzame alternatieven kansrijk lijken om verder uit te werken.

Betrokken partijen

Het projectteam Energietransitie bestaat uit medewerkers van:

 • De grote papierfabrieken
 • De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP)
 • Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK)
 • Cleantech Regio
 • Gemeente Brummen
 • Gemeente Apeldoorn
 • Provincie Gelderland
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Energie Beheer Nederland (EBN)

In gesprek met de omgeving

De betrokken partijen werken samen aan de verkenning naar alternatieve energiebronnen voor de industrie. Welk effect de alternatieve energiebronnen hebben voor de leefomgeving en leefbaarheid wordt ook in beeld gebracht. Dit gebeurt in het tweede deel van de verkenningsfase. In deze fase worden de omgeving en overige belanghebbenden betrokken om mee te denken

Score op pijlers  (1 laag – 5 hoog)

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 zetten zich in voor behoud van de papierindustrie. Daarbij hebben zij ook oog voor de effecten daarvan op de leefbaarheid. Samen hebben zij een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, een grotere leefbaarheid in het dorp en het verduurzamen van het energieverbruik. Ieder project binnen Eerbeek-Loenen 2030 draagt bij aan één of meerdere pijlers: economie, leefbaarheid en energie.

Project energietransitie scoort als volgt op de drie pijlers:

 • Economie 3
 • Leefbaarheid 2
 • Energie  5

Relatie met andere projecten

 • Mogelijke relatie met het project restwarmte vanuit het spoor (ultradiepe) geothermie.
 • Mogelijke koppeling met lokale initiatieven en projecten op het gebied van duurzame energiebronnen