Stand van zaken Project FBE en LCE

Voor het project Folding Boxboard Eerbeek (FBE) worden de laatste onderzoeken uitgevoerd, de ontwerpen afgestemd en verder uitgewerkt.
Afbeelding van een groenstrook
Gepubliceerd op: 21-juli-2022

Afronding Ontwerp Inpassingsplan

In mei vroegen we u om ons de laatste aandachtspunten mee te geven voor de afronding van het ontwerp-inpassingsplan en milieueffectrapport (MER). Vooral op de thema’s verkeer en veiligheid, inrichting van de groenzone, het terrein van FBE en de aansluiting van de nieuwe weg op de erfgrenzen hebben we veel reacties ontvangen. Wij nemen de opmerking mee in de laatste berekeningen en de ontwerpslag die we maken. We verwachten dat het ontwerp-inpassingsplan, het MER en de vergunningen niet eerder dan in november klaar zijn om ter inzage te leggen. Dan start de formele procedure van inspraak. U kunt dan een zienswijze indienen. De ter inzagelegging start dus later dit jaar dan dat we eerder in de nieuwsbrief communiceerden.

Boomonderzoek in juli 

Op 20 en 21 juli wordt in de groenzone langs ’t Haagje, Volmolenweg en de Coldenhovenseweg een boomonderzoek uitgevoerd. Bureau Eelerwoude voert dit onderzoek uit. Zij kijken naar de groeiplaats en de conditie van de bomen. De gegevens worden gebruikt om een Bomen Effect Analyse (BEA) op te stellen. Met deze analyse kan een inschatting worden gemaakt of- en met welke ingrepen de bomen behouden kunnen blijven. Voor een aantal bomen wordt ook onderzocht of ze verplaatst kunnen worden. Als het nodig is voeren zij groeiplaatsonderzoek uit. Rondom de bomen worden dan (handmatig) proefsleuven gegraven en grondboringen gezet. Op deze manier ontstaat een zorgvuldig beeld van de beworteling en de bodemopbouw. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een boom best ver weg staat van de werkzaamheden maar door een groot wortelstelsel toch aangetast kan worden. Dit willen we graag vooraf weten. In het ontwerp en beplantingsplan kunnen we hier rekening mee houden. 

Logistiek Centrum Eerbeek (LCE)

Eind mei van dit jaar heeft het College van Gedeputeerde Staten gekozen voor een nieuwe locatie voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) achter bedrijventerrein Kollergang.  In de zomerperiode wordt gewerkt aan het Milieueffectrapport en het opstellen van een Provinciaal InpassingsPlan voor het LCE. De verwachting is dat er in het najaar een informatiemoment plaatsvindt over het project.

Vragen over het LCE?

Voor deze fase van het LCE project zijn projectleider Claas Frankena en omgevingsmanager Jantine van Veldhuizen het eerste aanspreekpunt. Heeft u vragen over het LCE? Laat het Jantine weten. Haar contactgegevens zijn hier te vinden.