Masterplan Eerbeekse beek

Masterplan Eerbeekse beek
Masterplan Eerbeekse beek

De gemeente Brummen is gestart met het opstellen van een masterplan voor de Eerbeekse beek. Dit masterplan leidt tot een kader voor herontwikkeling van de Eerbeekse beek. Een aantal onderdelen/ontwikkellocaties uit het masterplan Eerbeekse beek hebben een sterke relatie met de papierindustrie en de samenwerking Eerbeek-Loenen 2030. Het staat nog niet vast welke onderdelen uit het masterplan binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 worden uitgewerkt.

Opgave

De beek wordt weer zichtbaar en beleefbaar in het hele dorp. Het resultaat draagt bij aan een aantrekkelijk dorpscentrum en geeft de mogelijkheid om ‘het verhaal van Eerbeek’ te vertellen: de beek als oorsprong voor de papierindustrie. Daarnaast ligt er voor de beek een opgave voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de ecologische waarden.

Score op pijlers  (1 laag – 5 hoog)

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 zetten zich in voor het behoud van de papierindustrie. Daarbij hebben zij ook oog voor de effecten daarvan op de leefbaarheid. Samen hebben zij een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, grotere leefbaarheid in het dorp en verduurzamen van het energieverbruik. Ieder project binnen Eerbeek-Loenen draagt bij aan één of meerdere pijlers: economie, leefbaarheid en energie.

Project masterplan Eerbeekse beek scoort als volgt op de drie pijlers:

  • Economie 1
  • Leefbaarheid 3
  • Energie  1

Resultaat

Met het masterplan ontwikkelen we een inspiratie-, ontwikkel- en toetsingskader om verbeteringen vorm te geven en uit te voeren. Een kader voor herontwikkeling van de beek en omgeving. We willen overheden en investeerders inspireren (financieel) bij te dragen door kansen in beeld te brengen en zicht te geven op de uitvoerbaarheid c.q. haalbaarheid. Waar mogelijk worden concrete plannen direct in aansluiting op het masterplan voor de Eerbeekse beek verder uitgewerkt en uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt het masterplan ook een toetsingskader om ontwikkelingen tegen te gaan die niet passen in de visie op de beek.

Aanpak

Recentelijk is er besloten om de ontwikkeling van het masterplan te faseren. Door nu te doen wat kan. Voor delen van het beektracé onderzoeken we samen met het Waterschap Vallei en Veluwe welke maatregelen al kunnen worden uitgevoerd. Voor andere delen ontwerpen we samen verder zodra er zicht is op voldoende financiële middelen.

Betrokken partijen

  • Inwoners, ondernemers en belangengroepen waaronder: wijk- en dorpsraad, ondernemers (MKB), ondernemersvereniging Eerbeek, Stichting Visit Brummen Eerbeek, bekenstichting en Veilig Verkeer Nederland.
  • Partijen met een direct belang: Neenah Coldenhove, Landal Coldenhove, Zwembad Coldenhove, Veco, Landgoed Molenbeek, DS Smith, Mayr Melnhof, de Veluwse Stoommaatschappij, Grand Café de Korenmolen, Gelders Landschap en Kastelen, Huize Eerbeek en (andere) eigenaren van onroerend goed langs het tracé van de beek.
  • Semi-overheden en samenwerkingsverbanden: Waterschap Vallei en Veluwe, de Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL), de provincie Gelderland, Veluwonen en het samenwerkingsverband Eerbeek-Loenen 2030.

Tijdsplanning

Waar mogelijk geeft de gemeente direct ruimte aan passende maatregelen. Er zijn ook delen van het beektracé waar forse (overheids)investeringen nodig zijn. Zoals bij DS Smith waar de beek niet meer onder de fabriek door, maar om het fabrieksterrein heen en in de openbare ruimte wordt gebracht. De partners in het samenwerkingswerkingsverband Eerbeek-Loenen 2030 gaan gezamenlijk op zoek naar de benodigde financiële middelen. Wij gaan ervan uit dat hierover eind 2019/begin 2020 meer duidelijk is.

In gesprek met de omgeving

Eind 2018 en begin 2019 hebben inwoners, ondernemers, belangengroepen, mogelijke investeerders en andere stakeholders wensen en ideeën naar voren gebracht over de inrichting van de Eerbeekse beek. Ook heeft een groot aantal belangstellenden zich opgegeven voor ontwerpsessies.

Met deze opbrengst is een interne werkgroep onder begeleiding van een ontwerper aan de slag gegaan. Momenteel wordt gewerkt aan enkele praatscenario’s. De gemeente publiceert de praatscenario's voor het iend van 2019. Deze zijn bedoeld als vertrekpunt voor de ontwerpsessies in het dorp. Ontwerpen is een proces van tekenen en rekenen. Dat betekent dat we in een zo vroeg mogelijk stadium de financiële consequenties in beeld krijgen. De praatscenario’s blijken (aanzienlijk) meer te kosten dan ze opleveren. Tegelijkertijd is er nog onvoldoende zicht op financieringsmogelijkheden. We willen geen verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken. Haalbaar is betaalbaar. Dat was en is het uitgangspunt. Ook is er een roep vanuit het dorp om geen luchtkastelen te bouwen. We ontwerpen samen verder zodra er zicht is op voldoende financiële middelen. Waarschijnlijk is hierover begin 2020 meer duidelijkheid.

Relatie met andere projecten

  • N786 en lokaal wegennet
  • Verduurzaming c.q. herontwikkeling woongebied Oud Eerbeek
  • Verbeteren ontsluiting Mayr Melnhof voor vrachtverkeer
  • Masterplan Centrum Eerbeek