Vanaf vandaag kunt u reageren op de plannen voor Folding Boxboard Eerbeek en Logistiek Centrum Eerbeek

Van 12 januari t/m 22 februari 2023 liggen de ontwerp-inpassingsplannen van papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE) en Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) ter inzage. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen op de plannen. Op donderdag 19 januari 2023 is er een informatiebijeenkomst in Bosque, in Eerbeek.
Afbeelding getekende figuren rondom een tafel in het projectgebied
Gepubliceerd op: 12-januari-2023

Hoe en waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De stukken zijn digitaal terug te vinden via de website www.eerbeekloenen2030.nl.
De lijst met stukken die ter inzage liggen voor project FBE is recent nog aangevuld. 
Fysiek kunt u de stukken inzien op de volgende locaties: 
• Huis der Provincie van de provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem;
• Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31 in Brummen;
• Bibliotheek Eerbeek, Coldenhovenseweg 13 in Eerbeek.
Let op: informeer naar de actuele openingstijden.

Hoe dient u een zienswijze in?

Bent u het niet eens met de ontwerp-inpassingsplannen? Dan kunt u dit kenbaar maken door binnen de termijn van terinzagelegging een zienswijze in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze sturen naar Gedeputeerde Staten van Gelderland:
• per e-mail: post@gelderland.nl of
• per brief: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Geef duidelijk aan tegen welk besluit uw zienswijze is gericht. Vermeld het zaaknummer en vergeet niet uw naam en adres in de zienswijze te vermelden.

Mondeling

Het indienen van een mondelinge zienswijze is ook mogelijk. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 uur een afspraak maken via het Provincieloket telefoonnummer 026 359 99 99. Van de mondeling ingediende zienswijze wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

Hoe dient u een zienswijze in op het ontwerpbesluit hogere waarden (LCE)?

Bent u het niet eens met het besluit? U kunt dan een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogeren waarden Wet geluidhinder. De zienswijze dient u in bij Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Vergeet niet in de zienswijze het zaaknummer uw naam en adres te vermelden.
• Per e-mail: wabo@odrn.nl
• Per brief: Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Ook is het mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 uur een afspraak maken via het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. Van de mondeling ingediende zienswijze wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

Inloopbijeenkomst donderdag 19 januari

Op donderdag 19 januari 2023 organiseren we voor beide projecten een inloopbijeenkomst in Bosque, Harderwijkerweg 28 in Eerbeek. De zaal is open tussen 15.30-17.30 uur en tussen 18.30-20.30 uur. U kunt zo binnenlopen. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. De posters van de inloopbijeenkomst zijn vanaf woensdag 18 januari ook te vinden op de projectpagina’s van FBE en LCE op de website www.eerbeekloenen2030.nl.