Transcript - Verkeerscirculatieplan Eerbeek

Transcript - Verkeerscirculatieplan Eerbeek

We zien Eerbeek liggen in een wijd droneshot. We zien een woonwijk en ook industrie.

In Eerbeek zijn wonen en werken sterk met elkaar verweven.

Het weggebruik van inwoners en bezoekers gaat niet altijd goed samen met het industriële verkeer.

We zien vrachtwagens in het centrum van het dorp rijden en langs woonhuizen.

De gemeente Brummen heeft samen met de provincie Gelderland en de

Industriekern Eerbeek Loenen de situatie onder de loep genomen.

We zien fietsers tussen auto’s door oversteken.

Met alle betrokkenen is in het voorjaar van 2021 een start gemaakt met het Verkeerscirculatieplan Eerbeek, kortweg VCP.

Doel van het VCP is om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren.

De basis voor het VCP is tracé 1 tot en met 3 van het wegennet in Eerbeek.

We zien een kaartje waarop de tracés zijn aangegeven.

Het gaat om de Dierenseweg Brummenseweg, Lageweg, Loubergweg, Coldenhovenseweg en Harderwijkerweg.

Andere wegen die effect kunnen ondervinden van wijzigingen op deze tracés zijn ook onderdeel van het VCP.

U, als bewoners en betrokkenen, heeft geholpen door knelpunten in het wegennet aan te geven.

We zien het google-aanwijspunt neerploffen op een aantal plekken in luchtshots. Dit geeft de knelpunten aan. Op één van die plekken zien we dat een vrachtwachten die staat te wachten, het fietspad blokkeert.

Al met al zijn zestig knelpunten gesignaleerd.

Op veel wegen zijn vorm, functie en gebruik  niet in overeenstemming met elkaar.

Dat zien we bij alle knelpunten.

De vorm, ofwel de weginrichting moet passen bij het gebruik.

Een erftoegangsweg waar je 30 mag rijden heeft een andere functie dan een gebiedsontsluitingsweg waar je 50 mag.

Als een weg waar veel doorgaand verkeer rijdt ook een functie heeft als erftoegangsweg kan er een knelpunt ontstaan.

Ook de combinatie van langzaam verkeer en snelverkeer gaat niet goed samen. We zien een wielrenner die een langzaam rijdende vrachtwagen inhaalt, terwijl er van de andere kant ook een vrachtwagen aan komt.

Denk aan vrachtwagens en fietsers.

Dit kan onveilige situaties opleveren.

We kunnen de knelpunten aanpakken door vorm, functie en gebruik beter op elkaar te laten aansluiten.

Over hoe we dat doen gaan we graag met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek.

We zien een vrachtwagenchauffeuse instappen in een grote truck en we zien een oudere man zijn huis binnengaan.

De meeste knelpunten vinden we rond de Loubergweg en de Coldenhovenseweg.

We zien een kaartje waarop deze straten worden aangegeven.

Dit gebied is als startpunt genomen om aan oplossingen te werken en om tot een plan te komen.

De keuze die we maken voor de inrichting van deze wegen heeft ook effect op een andere belangrijke schakel in Eerbeek; de verbinding Loenenseweg-Stuijvenburchstraat.

Ook heeft de keuze gevolgen voor het fietsverkeer en de bus.

Het VCP Eerbeek.

Kijk voor meer informatie op www.eerbeekloenen2030.nl/wegennet

We zien het logo van de Industriekern Eerbeek Loenen, de gemeente Brummen en de provincie Gelderland.

Link naar de film verkeerscirculatieplan Eerbeek op YouTube.