Keuze Coldenhovenseweg-Loubergweg

Op het wegvak Coldenhovenseweg-Loubergweg tussen de Harderwijkerweg en het VSM-spoor ligt een cruciaal keuzepunt.
 Mogelijke kansen/ pluspuntenMogelijke risico’s/ minpunten
Gebiedsontsluitingsweg 50 km/uDoorstroming (vracht)autoverkeer ColdenhovensewegWerkt alleen als vrachtwagen-manoeuvres buiten de weg gefaciliteerd worden en niet langer op de weg (randvoorwaarde bij deze keuze!)
 Verder onnodig maken van sluipen door centrum Eerbeek of door Laag-Soeren (en van maatregelen om dit te ontmoedigen)Extra uitdaging om veilige oversteek voor fietsers te maken tussen Eerbeek zuid en Eerbeek centrum
 Doorstroming bus lijn 43 en 109 geborgdVoor de aanleg van vrijliggende fietspaden naast de weg is (aankoop van) extra ruimte nodig
Erftoegangsweg 30 km/uVerbetering oversteekbaarheid voor fietsersOntwerpopgave om de begaanbaarheid voor vrachtwagens te combineren met rijsnelheid van 30 km/u voor alle gemotoriseerd verkeer
 Manouvreren van vrachtwagens wordt op de weg toegestaan en gefaciliteerd. Geen aparte faciliteiten nodig naast de wegMogelijk extra doorgaand verkeer door de Stuijvenburchstraat-Loenensweg of door Laag-Soeren (en maatregelen nodig om dit te ontmoedigen)
  Mogelijk reistijdverlies van bus lijn 43 en 109
 
Gebiedsontsluitingsweg 50 km/u
Mogelijke kansen/ pluspunten
Doorstroming (vracht)autoverkeer Coldenhovenseweg
Mogelijke risico’s/ minpunten
Werkt alleen als vrachtwagen-manoeuvres buiten de weg gefaciliteerd worden en niet langer op de weg (randvoorwaarde bij deze keuze!)
 
 
Mogelijke kansen/ pluspunten
Verder onnodig maken van sluipen door centrum Eerbeek of door Laag-Soeren (en van maatregelen om dit te ontmoedigen)
Mogelijke risico’s/ minpunten
Extra uitdaging om veilige oversteek voor fietsers te maken tussen Eerbeek zuid en Eerbeek centrum
 
 
Mogelijke kansen/ pluspunten
Doorstroming bus lijn 43 en 109 geborgd
Mogelijke risico’s/ minpunten
Voor de aanleg van vrijliggende fietspaden naast de weg is (aankoop van) extra ruimte nodig
 
Erftoegangsweg 30 km/u
Mogelijke kansen/ pluspunten
Verbetering oversteekbaarheid voor fietsers
Mogelijke risico’s/ minpunten
Ontwerpopgave om de begaanbaarheid voor vrachtwagens te combineren met rijsnelheid van 30 km/u voor alle gemotoriseerd verkeer
 
 
Mogelijke kansen/ pluspunten
Manouvreren van vrachtwagens wordt op de weg toegestaan en gefaciliteerd. Geen aparte faciliteiten nodig naast de weg
Mogelijke risico’s/ minpunten
Mogelijk extra doorgaand verkeer door de Stuijvenburchstraat-Loenensweg of door Laag-Soeren (en maatregelen nodig om dit te ontmoedigen)
 
 
Mogelijke kansen/ pluspunten
 
Mogelijke risico’s/ minpunten
Mogelijk reistijdverlies van bus lijn 43 en 109

Op dit wegvak liggen veel van de knelpunten die tijdens de inventarisatie zijn geconstateerd. Vrijwel al deze knelpunten zijn terug te voeren op een verschil tussen vorm, functie en gebruik van de weg (de drie pijlers). Qua vorm en functie is het een gebiedsontsluitingsweg, maar qua gebruik (intensiteit alle gemotoriseerd verkeer en gedrag vrachtverkeer) is hier juist sprake van een erftoegangsweg. We streven ernaar om de vorm, functie en gebruik op dit wegvak zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De keuze die we maken voor de inrichting van de Coldenhovenseweg-Loubergweg heeft waarschijnlijk ook effect op een andere belangrijke schakel in Eerbeek: de verbinding Loenenseweg-Stuijvenburchstraat. Ook heeft de keuze gevolgen voor fietsverkeer en de bus. Van de Coldenhovenseweg-Loubergweg hangt veel af. We zien dit als de belangrijkste sleutel voor het vervolg van het VCP..

Uitwerking mogelijke oplossingsrichtingen

Voor het wegvak Coldenhovenseweg-Loubergweg tussen de Harderwijkerweg en het VSM-spoor (onderdeel van tracé 3) zien we de volgende mogelijke oplossingsrichtingen:

  • Het wegvak aanwijzen en inrichten als een Gebiedsontsluitingsweg (GOW) met een max. snelheid van 50 km/u.
  • Het wegvak aanwijzen en inrichten als een Erftoegangsweg (ETW) met een max. snelheid van 30 km/u.

Een GOW is bedoeld om een gebied te ontsluiten en doorstroming is de belangrijkste functie. Daarnaast wordt langzaam verkeer gescheiden van snelverkeer.

Een ETW is bedoeld om percelen veilig toegankelijk te maken. Bij een ETW moeten manoeuvres als keren, draaien, laden en lossen en oversteken veilig kunnen gebeuren. Door de lagere snelheid wordt doorgaand verkeer zo veel mogelijk geweerd.

Keuzeaspecten  

Beide opties bieden mogelijke kansen of pluspunten, maar ook mogelijke risico’s of minpunten. Een eerste analyse levert onderstaand overzicht op:

Visualisatie op kaart

Om een indruk te geven hoe het wegvak Coldenhovenseweg-Loubergweg tussen de Harderwijkerweg en het VSM-spoor eruit kan komen te zien, werkten we de oplossingsrichtingen GOW en ETW als schetsontwerp uit op een kaart. Hiermee maken we onder andere inzichtelijk wat de mogelijke gevolgen zijn voor aanliggende percelen van particulieren en bedrijven.

Klik hier voor het schetsontwerp GOW.
Klik hier voor het schetsontwerp ETW.

Voor het wegvak Loubergweg tussen het VSM-spoor en de kruising met de Stuijvenburchstraat-Lageweg (tracé 2) werkten we ook schetsontwerpen uit. De keuze voor dit wegvak gaat niet om een GOW of ETW, maar om een oplossing voor de fietsinfrastructuur. Eén optie biedt een fietspad aan beide zijden van de weg en de andere optie een fietspad in twee richtingen aan één zijde van de weg. De schetsontwerpen geven een indruk hoe dit voor het wegvak Loubergweg tussen het VSM-spoor en de kruising met de Stuijvenburchstraat-Lageweg eruit kan komen te zien.

Klik hier voor het schetsontwerp Fietspad aan beide zijden.
Klik hier voor het schetsontwerp Fietspad aan één zijde.

N.B.  Alle genoemde visualisaties zijn bedoeld als praatplaat in het kader van het VCP Eerbeek. Hierbij gaat het niet om getoonde details en exacte afmetingen, maar om inzichtelijk te maken hoe de weg er na aanpassingen mogelijk uit kan komen te zien. De visualisaties zijn slechts een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

In gesprek met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden

In het najaar van 2021 organiseerden we bijeenkomsten en voerden we gesprekken met direct aanwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden zoals Veilig Verkeer Nederland. We bespraken de knelpunten en maakten gezamenlijk een doorkijk naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de genoemde tracés.
Door verschillende partijen is aangegeven dat er in ieder geval een oplossing gewenst is voor:
• de hoeveelheid wachtende en manoeuvrerende vrachtwagens op de openbare weg;
• de gevaarlijke situatie voor fietsers op de rijbaan.

Ook werd opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers tussen Eerbeek-Zuid en Eerbeek centrum.

Als we kijken naar deze wensen dan lijkt een inrichting van de Coldenhovenseweg-Loubergweg als GOW het meest ideaal. Bij een zo’n weg is doorstroming de belangrijkste functie en wordt langzaam verkeer gescheiden van snelverkeer. Deze weginrichting vraagt echter om extra ruimte naast de bestaande weg, met name voor de aanleg van vrijliggende fietspaden.

Start ontwerpproces

Begin 2022 starten we met het ontwerpproces. Hiermee maken we  duidelijk of een GOW haalbaar en realistisch is. We maken inzichtelijk in hoeverre we extra ruimte nodig hebben bij bedrijven en direct aanwonenden. De direct aanwonenden en bedrijven worden uitgebreid bij het ontwerpproces betrokken. Tijdens bijeenkomsten en gesprekken kan men hun mening en/of advies geven. De uitkomsten van deze contactmomenten worden betrokken in de besluitvorming, maar zijn niet bindend. Het doel is uiteindelijk om met elkaar toe te werken naar een voorkeursvariant. Het totale beschikbare budget van programma Eerbeek-Loenen 2030 bepaalt mede welke oplossingsmaatregelen we uiteindelijk kunnen treffen in deze voorkeursvariant.