Restwarmte

Restwarmte
Restwarmte

Voor het productieproces binnen de papierindustrie is veel warmte nodig. De restwarmte die overblijft verdwijnt nu via de schoorstenen naar buiten. Het project ‘Restwarmte’ onderzoekt of de restwarmte die nu verdwijnt nuttig kan worden toegepast. Papierfabrieken in Eerbeek en Loenen kunnen restwarmte mogelijk duurzaam inzetten in bijvoorbeeld een warmtenet voor het verwarmen van huizen. 

Verkenningsfase

In de verkenningsfase wordt onderzocht of de restwarmte benut kan worden en tegen welke investeringen. De partners binnen Eerbeek Loenen-2030 werken in dit onderzoek samen met woningstichting  Veluwonen. Daarbij wordt ook gekeken welke temperaturen kunnen worden afgevangen, of in de buurt een afzetmarkt is en of levering van warmte altijd gegarandeerd kan worden.