Masterplan Centrum

Masterplan Centrum
Masterplan Centrum

De gemeente Brummen is gestart met het opstellen van een masterplan voor het centrum. Dit masterplan leidt tot een kader voor herontwikkeling van het centrumgebied. Een aantal onderdelen/ontwikkellocaties uit het Masterplan Centrum hebben een sterke relatie met de papierindustrie en de samenwerking Eerbeek-Loenen 2030. Besloten is om een aantal onderdelen uit het masterplan centrum verder te verkennen binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. Dit geldt voor de volgende gebieden: Stationsomgeving, Spoorzone, Kerstenterrein en Kloosterstraat.

Opgave

Een mooi en levendig centrum voor Eerbeek. Een aantrekkelijk centrum is van belang voor de leefbaarheid, maar ook voor de papierindustrie. Bijvoorbeeld ten aanzien van het aantrekken van gekwalificeerd personeel en jong talent.

Score op pijlers  ( 1 laag – 5 hoog)

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 zetten zich in voor behoud van de papierindustrie. Daarbij hebben zij ook oog voor de effecten daarvan op de leefbaarheid. Samen hebben zij een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, een grotere leefbaarheid in het dorp en verduurzamen van het energieverbruik. Ieder project binnen Eerbeek-Loenen 2030 draagt bij aan één of meerdere pijlers: economie, leefbaarheid en energie.

Project Masterplan Centrum scoort als volgt op de drie pijlers:

 • Economie  2
 • Leefbaarheid 5
 • Energie 1

Resultaat

Met het masterplan ontwikkelen we een inspiratie-, ontwikkel- en toetsingskader om verbeteringen vorm te geven en uit te voeren. Een kader voor herontwikkeling van het centrumgebied. We willen overheden en investeerders inspireren (financieel) bij te dragen door kansen in beeld te brengen en zicht te geven op de uitvoerbaarheid c.q. haalbaarheid. Waar mogelijk worden concrete plannen direct in aansluiting op het masterplan verder uitgewerkt en uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt het masterplan ook een toetsingskader om ontwikkelingen tegen te gaan die niet passen binnen de centrumvisie.

Aanpak

Recentelijk is er besloten om de ontwikkeling van het masterplan te faseren. Door nu te doen wat kan. Voor delen van het centrumgebied geven we ruimte aan passende (markt)initiatieven. Voor andere delen ontwerpen we samen verder zodra er zicht is op voldoende financiële middelen.

Betrokken partijen

 • Inwoners, ondernemers en belangengroepen.
 • De inwoners, wijk- en dorpsraad, ondernemers (MKB), ondernemersvereniging Eerbeek, Stichting Visit Brummen Eerbeek, bekenstichting en Veilig Verkeer Nederland.
 • Partijen met een direct belang.
 • Papierfabriek Mayr Melnhof, de Veluwse Stoommaatschappij en (andere) eigenaren van onroerend goed in de te herontwikkelen gebieden in het centrum.
 • Semi-overheden en samenwerkingsverbanden
 • De Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL), de provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Veluwonen en het samenwerkingsverband Eerbeek-Loenen 2030.

Tijdsplanning

Waar mogelijk geeft de gemeente direct ruimte aan passende (markt)initiatieven. Er zijn ook delen van het centrumgebied waar forse (overheids)investeringen nodig zijn. Zoals in de openbare ruimte ten behoeve van een goede en veilige verkeerscirculatie. De partners in het samenwerkingsverband Eerbeek-Loenen 2030 en mogelijk andere partners gaan gezamenlijk op zoek naar de benodigde financiële middelen. Wij gaan ervan uit dat hierover eind 2019/begin 2020 meer duidelijk is.

In gesprek met de omgeving

Eind 2018 en begin 2019 hebben inwoners, ondernemers, belangengroepen, mogelijke investeerders en andere stakeholders wensen en ideeën naar voren gebracht over de inrichting van het centrum. Ook heeft een groot aantal belangstellenden zich opgegeven voor ontwerpsessies.

Met deze opbrengst is een interne werkgroep onder begeleiding van een ontwerper aan de slag gegaan. Momenteel wordt gewerkt aan enkele praatscenario’s. De gemeente publiceert de praatscenario's voor het eind van 2019. Deze zijn bedoeld als vertrekpunt voor de ontwerpsessies in het dorp. Ontwerpen is een proces van tekenen en rekenen. Dat betekent dat we in een zo vroeg mogelijk stadium de financiële consequenties in beeld krijgen. De praatscenario’s blijken (aanzienlijk) meer te kosten dan ze opleveren. Tegelijkertijd is er nog onvoldoende zicht op financieringsmogelijkheden. We willen geen verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken. Haalbaar is betaalbaar. Dat was en is het uitgangspunt. Ook is er een roep vanuit het dorp om geen luchtkastelen te bouwen. We ontwerpen samen verder zodra er zicht is op voldoende financiële middelen. Waarschijnlijk is hierover begin 2020 meer duidelijk.

Relatie met andere projecten

 • N786 en lokaal wegennet
 • Logistiek Centrum Eerbeek
 • Masterplan Eerbeekse beek