Kieveen

Kieveen
Kieveen

Over de mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein Kieveen wordt al geruime tijd gesproken. Gemeente Apeldoorn heeft samen met de andere partners in de regio in juni 2019 besloten 4 ha. uitbreiding van Kieveen op te nemen in het nieuwe regionale programma voor werklocaties (RPW) 2019-2030. In het RPW wordt op niveau van de regio bepaald waar uitbreiding van bedrijventerreinen wenselijk is. Wanneer de uitbreiding binnen het RPW wordt goedgekeurd is er nog een bestemmingsplanprocedure nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Verkenningsfase

De ruimtelijke inpassing van de voorgenomen uitbreiding van het bedrijventerrein en de economische uitvoerbaarheid van het plan is complex. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontsluiten van het bedrijventerrein en de effecten van de uitbreiding op de natuur. Om die reden voert gemeente Apeldoorn nu eerst een haalbaarheidsanalyse uit. Hierbij zijn andere gemeenten, provincie, IKEL, ondernemersvereniging Lomive en vereniging Zonnedorp Loenen betrokken.De gemeente wil zeker weten dat minimaal 2 hectare wordt verkocht, voordat de werkzaamheden beginnen. Met de geïnteresseerde partijen worden intentieovereenkomsten gesloten.

Tijdens de verkenningsfase zal blijken of het project Kieveen als zelfstandig project door de gemeente Apeldoorn wordt uitgewerkt of dat het een meerwaarde heeft om de ontwikkeling in de bredere context van het programma Eerbeek-Loenen 2030 verder uit te werken.

Planning

Aan de hand van de uitkomsten van de haalbaarheidsanalyse bepaalt de gemeenteraad of zij de benodigde planprocedure voor de uitbreiding in gang willen zetten. Deze procedure duurt waarschijnlijk 2 jaar. Als alles volgens plan verloopt, wordt de locatie vanaf 2022 klaargemaakt voor de bouw.

In gesprek met de omgeving

De Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL) is direct betrokken bij het behoefteonderzoek. Daarnaast worden in deze fase ook de Loenense ondernemersvereniging Lomive en de Vereniging Zonnedorp Loenen betrokken en geïnformeerd. Ideeën over de ontwikkeling van Kieveen kunt u kenbaar maken bij deze partijen.

Score op pijlers  (1 laag – 5 hoog)

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 zetten zich in voor behoud van de papierindustrie. Daarbij hebben zij ook oog voor de effecten daarvan op de leefbaarheid. Samen hebben zij een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, grotere leefbaarheid in het dorp en verduurzamen van het energieverbruik. Ieder project binnen Eerbeek-Loenen draagt bij aan één of meerdere pijlers: economie, leefbaarheid en energie.

Project Kieveen scoort als volgt op de drie pijlers:

  • Economie  5
  • Leefbaarheid 3
  • Energie 2

Aanpak

Uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse bestaande uit:

  • Ecologisch vooronderzoek
  • Financiële risicoanalyse
  • Behoefte onderzoek naar ontwikkelruimte voor bedrijven in Loenen en Eerbeek.

Betrokken partijen

  • Gemeente Apeldoorn
  • IKEL