Voorgeschiedenis

De Raad van State (RvS) heeft in september 2019 een aantal planonderdelen uit het bestemmingsplan Eerbeek vernietigd. Een van deze onderdelen is de bedrijfsbestemming van het bedrijf Mayr-Melnhof. In het bestemmingsplan was uitbreidingsruimte van de productiecapaciteit opgenomen.

De RvS bepaalde dat onvoldoende onderbouwd is wat de effecten op de omgeving zijn als gevolg van deze uitbreidingsruimte. Daarnaast gaf de RvS aan dat behoud van de groenzone langs de Coldenhovenseweg beter geregeld moet worden. Het vernietigen van de bedrijfsbestemming zorgt er voor dat nieuwe, noodzakelijke veranderingen binnen het bedrijf nu niet getoetst en niet zomaar vergund kunnen worden. Dit geldt ook voor maatregelen om de overlast richting de omgeving te verminderen, zoals de inrichting van de zone langs de Poelkampstraat. Reparatie van het bestemmingsplan is dan ook zeer gewenst.

Uitbreiding onderzoeksopdracht

In de zomer 2020 heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie gelegen. De NRD is het startdocument voor de onderzoeken. Hierin staat welke alternatieven onderzocht worden en welke onderzoeken uitgevoerd worden om goed zicht te krijgen op de effecten op milieu en omgeving.

De reacties op deze NRD hebben er toe geleid dat de reparatie van het bestemmingsplan niet alleen gericht is op de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof. Ook het aanpassen van de bestaande wegen of het aanleggen van een geheel nieuwe weg is onderdeel geworden van de onderzoeksopdracht.

Alternatievenonderzoek routering vrachtverkeer Mayr-Melnhof

De stuurgroep Eerbeek Loenen 2030 besloot in september 2020 om onderzoek naar een alternatieve ontsluitingsroute voor vrachtverkeer onderdeel te maken van het project Mayr-Melnhof. Wij hebben de omgeving gevraagd om alternatieve routes voor vrachtverkeer aan te dragen.  Alle voorstellen die tot 9 november 2020 zijn aangedragen zijn beoordeeld op haalbaarheid. Alternatieven die technisch of financieel niet haalbaar zijn, zijn afgevallen. Ook alternatieven die niet samengaan met andere plannen uit Eerbeek Loenen 2030 of het masterplan Centrum en Eerbeekse beek zijn afgevallen.

Milieueffectrapportage (MER)

Alle voorstellen die op basis van deze eerste toetsing haalbaar lijken, zijn getoetst in het milieueffectrapport (MER). De effecten van de alternatieven op milieu en omgeving zullen, naast het participatieproces met de omgeving, eigendomssituatie en financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen zijn voor de uiteindelijke keuze voor het voorkeursalternatief.