Planning

Om het inpassingsplan en de vergunning(en) vast te kunnen stellen, doorlopen we een aantal processtappen. Op dit moment hebben we de onderzoeken afgerond.

We starten nu met het beoordelen van de resultaten en de voorbereiding van de keuze voor het voorkeursalternatief. Als het voorkeursalternatief bekend is werken we deze nog verder uit tot het detailniveau van het inpassingsplan.

In de kalender staan voor iedere processtap de belangrijkste communicatie- en participatiemomenten opgenomen. Echter, het gesprek met de omgeving is een doorlopend proces.

Processtap/ product

Tijdspad

Communicatie/Participatie

Ontwerpen groenzone en geluidswand Poelkampstraat / Volmolenweg Juli -oktober 202 Er zijn bij de direct omwonenden ideeën opgehaald voor de inrichting van de groenzone. Deze ideeën worden uitgewerkt in 3 verschillende schetsen. Deze schetsen leggen we weer voor aan de omwonenden. Daarna maken we de keuze hoe de inrichting er uit komt te zien. Oplevering resultaten onderzoeken MER (milieu en omgeving) Juni-september 2021

1. publiceren van onderzoeksresultaten
2. in gesprek over de resultaten
- digitale bijeenkomst juli
- bijeenkomst in september

Voorbereiden keuze voorkeursalternatief  September 2021 In gesprek met de omgeving over de afwegingen voor de keuze van het voorkeursalternatief. Bestuurlijke keuze voorkeursalternatief Oktober 2021 Bestuurlijke keuze welk alternatief het voorkeursalternatief wordt. Onderzoeksresultaten MER, wensen uit de omgeving en financiën zijn belangrijke bouwstenen voor de keuze van het voorkeursalternatief. Uitwerken voorkeursalternatief en vergunningen Oktober/
November 2021 Het voorkeursalternatief moet worden uitgewerkt tot het niveau van bestemmingen en voorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestemmen van groen en maatregelen om overlast op de omgeving te verminderen.
We organiseren een interactieve bijeenkomst. Opstellen ontwerp inpassingsplan en ontwerp vergunningen  November 2021 – maart 2022   Ontwerp inpassingsplan en ontwerp vergunningen gereed  April 2022 Het ontwerp inpassingsplan wordt samen met de ontwerp vergunningen formeel ter visie gelegd. We organiseren een informatiebijeenkomst. Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen.