Kaders / uitgangspunten

Uitgangspunt is om het bedrijf op de huidige locatie, ook voor de toekomst, te behouden voor Eerbeek. In het inpassingsplan wordt de huidige, vergunde situatie vastgelegd.

We nemen daarnaast wijzigingen in de bedrijfsvoering voor de korte termijn en de inrichting van de zone langs de Poelkampstraat mee. Voor zover mogelijk worden nieuwe ontwikkelingen op het terrein zo geplaatst, dat overlast zo veel mogelijk beperkt wordt.

Grootste wijzigingen zullen zijn:

  • de vervanging van een pulpmachine,
  • aanleggen van een geluidsmuur en groenstrook langs de Poelkampstraat en de hoek Volmolenweg,
  • mogelijk aanpassen van in- en uitritten voor vrachtverkeer om overlast te verminderen,
  • bestemmen van de groenzone langs de Coldenhovenseweg.

Uitbreiding van de productiecapaciteit is een (mogelijke) ontwikkeling voor de langere termijn. Dit wordt nu niet meegenomen in het inpassingsplan. Ook extra grondwateronttrekking is geen onderdeel van het inpassingsplan.

Wanneer in de toekomst uitbreiding van de productiecapaciteit aan de orde is, is daarvoor (opnieuw) een herziening van het inpassingsplan en het aanvragen van bijbehorende vergunningen nodig.

In gesprek met de omgeving

Bij de uitwerking van het inpassingsplan is aandacht voor afstemming met de omgeving belangrijk. Het ontwerpproces wordt opgestart. Inbreng vanuit de omgeving is daarbij een belangrijke bouwsteen. Wij hopen dat de gesprekken met de omgeving ervoor zorgen dat wensen en ideeën vanuit de omgeving in een vroeg stadium meegenomen kunnen worden in het ontwerpproces.

Procedure provinciaal inpassingsplan

De procedure voor het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met die van een bestemmingsplan. Naast informele inspraakmomenten zijn er ook formele momenten waarop zienswijzen kunnen worden ingediend en eventueel beroep kan worden ingesteld. Dit wordt tijdig bekend gemaakt. Wij verwachten dat begin 2022 het ontwerp-inpassingsplan met de ontwerp vergunning(en) ter visie wordt gelegd.