Folding Boxboard Eerbeek (FOLBB)

Aanpassing bestemming van de bedrijfslocatie via een provinciaal inpassingsplan.
Folding Boxboard Eerbeek (FOLBB)

De papier-/kartonfabriek Folding Boxboard Eerbeek B.V (FBE) produceert vouwkarton voor verpakkingen van levensmiddelen en geneesmiddelen. Een product met hoge kwaliteitseisen. Als grondstof wordt daar houtpulp gebruikt. Dit is schoner dan oud papier. De Eerbeekse fabriek vormt samen met zijn Duitse tegenhanger Baiersbronn de FOLBB Group. En is sinds 1661 gevestigd in de dorpskern van Eerbeek.

Aanpassingen bestemmingsplan 
De Raad van State heeft in 2019 niet alle onderdelen uit het bestemmingsplan Eerbeek goedgekeurd. Voor de bestemming van de bedrijfslocatie Folding Boxboard Eerbeek is een aanpassing nodig via een provinciaal inpassingsplan. Met het plan wil de provincie dat fabriek een betere inpassing krijgt in de omgeving. Met als doel een acceptabele balans tussen economie en leefbaarheid.

Waar staan we nu? De afgelopen twee jaar is er door provincie Gelderland gewerkt aan de voorbereiding van het inpassingsplan. Tegelijkertijd werkte Folding Boxboard Eerbeek aan een vergunningaanvraag voor het vervangen van de verouderde pulpmachine. Door de partijen is zijn milieu- en omgevingsonderzoeken uitgevoerd en regels opgesteld die horen bij de nieuwe bedrijfsbestemming. Via gesprekken met omwonenden is informatie opgehaald over welke verbeteringen zij nodig vinden. De uitkomst van de verschillende onderzoeken was:

  • Het verbeteren van de ontsluiting van vrachtverkeer;
  • Het plaatsen van een geluidsmuur aan de Poelkampsestraat in combinatie met een groenstrook aan de Coldenhovenseweg;
  • Verminderen van de (geluids)overlast voor de omgeving door onder andere inwaarts zoneren van de nieuwe installatie(s);
  • Het verleggen van de Eerbeekse Beek en deze weer zichtbaar maken voor het dorp;
  • Een passend planologische regeling (of regime) voor papier- / kartonfabriek Folding Boxboard Eerbeek; 
  • Via investeringen in nieuwe technieken de uitstoot van CO2 en NOx reduceren; 
  • Aandacht bij het ontwerp-inpassingplan voor de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen; 
  • Aandacht bij het ontwerp-inpassingplan voor het vergroten van de biodiversiteit.

Planning
Met de inrichting van de groenstrook en plaatsen van de geluidswand kan worden gestart als het inpassingsplan definitief is. Dan is ook de procedure doorlopen om de juiste bestemming op het nu braakliggende stuk grond vast te leggen. 
De verwachting is dat eind 2022 het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport en de ontwerp-vergunning ter inzage gelegd worden. Informatie over wanneer het bestemmingsplan ter inzage ligt en op welke locatie(s) volgt via de nieuwsbrief.

Documenten
Op de pagina Documenten vindt u achtergrondinformatie over project FBE. Bijvoorbeeld informatie over vergunningen, presentaties, gesprekken met de omgeving en uitgevoerde onderzoeken.

 

Lees meer