Regionale Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen

Om de verkenningsfase van het project Wegennet af te sluiten, werken we momenteel aan een zogenoemde Regionale Koersnota. Zowel voor als na de zomer van 2022 raadplegen we inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden over de verschillende onderdelen van de Koersnota.
Regionale Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen
Gepubliceerd op: 20-april-2022

Reacties en ideeën uit de omgeving betrekken we bij de besluitvorming. We streven naar een bestuurlijke vaststelling van de Regionale Koersnota eind 2022.

Met de Regionale Koersnota geven we invulling aan de gewenste en zorgvuldige aanpak van het wegennet in Eerbeek en Loenen en sluiten we de verkenningsfase van het project af. De Koersnota is een ambitiedocument dat de kaders stelt voor vervolgbesluitvorming.  Een doel van de Koersnota is afstemming bereiken tussen de maatregelen die de betrokken overheden willen realiseren. 

Functionele indeling wegennet

In de Regionale Koersnota stellen we allereerst een functionele indeling van het wegennet op. De functionele indeling van het wegennet beschrijft welke wegen als gebiedsontsluitingsweg (GOW) of als erftoegangsweg (ETW) worden aangewezen, met bijbehorende maximum snelheden. 

Analyse

De functionele indeling is vervolgens het leidend principe voor het verkeerssysteem, de werking ervan en het beoordelen van nieuwe knelpunten. Leidende principes zijn vuistregels die richting geven, zodat je weet dat je de goede dingen doet, op de juiste manier. Het zijn waarden die sturend zijn in de besluitvorming. We voeren een laatste samenhangende en objectieve analyse uit op basis van het verkeerskundig onderzoek uit 2020 en diverse eerdere onderzoeken uit het verleden. Ook het recent afgeronde verkeersveiligheidsonderzoek naar de gemeentelijke kanaalroute betrekken we hierbij, net als de projecten in de regio die wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van het verkeer.

Uitvoeringsprogramma

Als laatste onderdeel van de Koersnota brengen we alle relevante knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart. Deze nemen we op in een uitvoeringsprogramma dat gedragen wordt door de betrokken overheden en belanghebbenden. We vinden het hierbij belangrijk dat de voorstellen moeten passen binnen de beschikbare financiële ruimte. Het eindresultaat is een voor de regio samenhangend maatregelenpakket waarin alle partijen hun aandeel leveren.

Geschiedenis

Al geruime tijd wordt er gesproken over het verbeteren van het wegennet tussen Apeldoorn en Dieren. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden vragen lokale knelpunten op te lossen. Tegelijkertijd roept men de betrokken overheden op om knelpunten binnen het wegennet in samenhang op te pakken en keuzes op lokaal en regionaal niveau op elkaar af te stemmen.