Planning

Periode Procedurestap Wijze van participatie
Doorlopend   Provincie Gelderland overlegt binnen programma Eerbeek-Loenen 2030 met gemeenten en marktpartijen.
Doorlopend   U kunt altijd in gesprek of vragen stellen over het project. 
Najaar 2021 Knelpunten Verkeerscirculatieplan Eerbeek aanscherpen en verkennen oplossingsrichtingen U kunt in gesprek over de knelpunten en oplossingsrichtingen. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.
De precieze data volgen nog Publiceren kennisgeving voornemen en participatieopzet. U kunt meedenken over de het voornemen en hoe u betrokken wilt zijn bij het project.
De precieze data volgen nog Ter inzagelegging NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; het ‘startdocument’ van de milieueffectrrapportage – MER). U kunt uw zienswijze indienen.
De precieze data volgen nog

Vaststellen definitief NRD.

U kunt kennisnemen van de NRD met daarin de definitieve alternatieven en hoe deze zullen worden beoordeeld.
De precieze data volgen nog Keuze voorkeursalternatief en einde verkenningsfase. U heeft de mogelijkheid om input te geven voordat het voorkeursalternatief wordt gekozen.
De precieze data volgen nog Ter inzage leggen ontwerp-projectbesluit. U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerp-projectbesluit.
De precieze data volgen nog Onherroepelijk Projectbesluit en vergunningen. Behandeling en uitspraak van mogelijke beroepen door Raad van State.
De precieze data volgen nog Realisatie. Communicatie en afstemmen over realisatiewerkzaamheden.