Wegennet

28-1-2020 Weg langs papierfabriek Eerbeek

Naar aanleiding van de onregelmatigheden in het verkeersmodel die eind 2019 aan het licht zijn gekomen, richten we ons in 2020 nadrukkelijk op het uitvoeren van nader verkeersonderzoek. Dit onderzoek levert een ijkpunt voor de verkeersgegevens en analyses.

Naast de eerdere uitbreiding van de bestaande verkeerstelpunten komt er aanvullend verkeersonderzoek. Dit in de vorm van kentekenonderzoek, extra (tijdelijke) verkeerstellingen en logboekonderzoek bij de papierindustrie naar de transportbewegingen.

Klankbordgroep

Om bedrijven en deskundigen uit Eerbeek en Loenen te betrekken bij dit verkeersonderzoek wordt een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging van het Dorpenplatform (de wijk- en dorpsraden). Zij worden betrokken bij de voorbereiding van bovengenoemde meetonderzoeken, maar ook bij de duiding van de resultaten van deze onderzoeken.

Haalbaarheid

Vanwege de gewijzigde regelgeving op het gebied van stikstof wordt de natuurtoets geactualiseerd. Zo krijgen we een eerste beeld van de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelenpakketten. Doel is om scherp te krijgen op welke wijze de planuitwerkingsfase kan worden vervolgd en welke (rand-)voorwaarden daarbij van toepassing zijn.

Vervolgproces per tracé

Parallel aan bovengenoemde acties starten we in 2020 concreet met de verkenning van de diverse wegtracés. Hier kunnen we het volgende over melden:

Tracé 1 (Gemeentegrens Rheden-Brummen tot einde N787 voor bebouwde kom Eerbeek)

Voor een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten en het ophalen van eisen en wensen uit de omgeving, voeren we dit voorjaar de eerste gesprekken met de direct aanwonenden en bedrijven aan dit tracé. De verwachting is dat we hiervoor eind maart/begin april de eerste bijeenkomsten gaan houden.

Tracé 2 (Bebouwde kom Eerbeek t/m spoorwegovergang VSM in de Loubergweg)

De aanpak van tracé 2 is in belangrijke mate verweven met het project Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op de locatie Burgersterrein. Op dit moment verkennen we hoe de werkprocessen, gesprekken met de omgeving en essentiële mijlpalen in de besluitvorming van beide projecten kunnen worden gekoppeld.

Tracé 3 (Spoorwegovergang VSM in de Loubergweg, Coldenhovenseweg,  t/m kruispunt Harderwijkerweg – Boshoffweg – Veldkantweg)

Het gebied dat in aanmerking komt voor het treffen van maatregelen omvat in eerste instantie de bestaande weg en de niet-openbare terreinen tot de gevels van de bedrijfspanden.
We starten eerst een aantal verkennende gesprekken op met de bedrijven langs dit tracé en vervolgens met de aanwonenden. Doel van deze gesprekken is het in beeld brengen van de belangrijkste knelpunten en het ophalen van eisen en wensen. We verwachten eind februari/begin maart met de eerste gesprekken te beginnen.

Tracé 4 (Kruispunt bij restaurant De Brugkabouter, langs het kanaal tot de Lange Amerikaweg in Apeldoorn)

Voor de verkenning van tracé 4 maken we voorlopig een pas op de plaats, in afwachting van de resultaten van het nadere verkeersonderzoek.

Tracé 5 (N786 Boshoffweg Eerbeek tot aansluiting A50)

Het project Wegennet is uitgebreid met tracé 5. Het betreft het tracé van de N786 ten noorden van het kruispunt Harderwijkerweg- Boshoffweg in Eerbeek, via Loenen en dan vervolgens de Beekbergerweg / Loenenseweg tot aan de aansluiting van de A50.
Eind 2019 werd duidelijk dat de beoogde maatregelen op tracé 1 t/m 4 niet zouden leiden tot de verwachte afname van verkeer door de kern van Loenen. Daarom is besloten om dit tracé passende aandacht te geven met als doel een adequate oplossing te zoeken voor de verbetering van de leefbaarheid in Loenen op de langere termijn. Andere varianten uit de MKBA komen daarmee weer in beeld, met uitzondering van de kanaalvarianten (3A en 5A uit de MKBA). Voor deze kanaalvarianten is besloten dat deze nu niet opnieuw in beschouwing worden genomen.

Asfaltonderhoud N786 in Loenen

In verband met noodzakelijk asfaltonderhoud van de N786 in Loenen in 2021, ligt de focus voor dit tracé eerst op de korte termijn. Begin februari houden we met een afvaardiging uit Loenen, vertegenwoordigers van de Fietsersbond Apeldoorn en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een interactieve werksessie. Doel van deze sessie is om samen te bekijken welke maatregelen we op het gebied van leefbaarheid, verkeersveiligheid en/of doorstroming met het komende asfaltonderhoud kunnen combineren. Maar ook kijken we naar welke maatregelen we met de bredere verkenning moeten meenemen voor de langere termijn.

Terug naar nieuwsoverzicht