Voortgang onderzoeken Mayr-Melnhof

13-4-2021

Op 2 maart 2021 stelden Gedeputeerde Staten van Gelderland de reactienota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast. Er is besloten om meerdere routes voor vrachtverkeer verder te onderzoeken. De onderzoeken worden op dit moment uitgevoerd.


We ronden de onderzoeken voor de Milieueffectrapportage (MER) binnenkort af. De meeste metingen en berekeningen zijn uitgevoerd. De analyses en het opstellen van de rapportage vindt in april plaats. Het natuuronderzoek kost meer tijd, omdat in verschillende seizoenen naar flora en fauna gekeken wordt. In artikel 3 van deze nieuwsbrief vertellen we hier meer over. 

Planning

De onderzoeken zijn een belangrijke bouwsteen voor de keuze voor de voorkeursvariant. De keuze voor een voorkeursvariant en vertaling naar een bestemming verloopt stapsgewijs. Op hoofdlijnen volgen we de volgende stappen:

• April – mei
Delen van de eerste onderzoeksresultaten uit het MER met de analyse van de uitkomsten.

 Mei – juni
Inventariserende gesprekken met grondeigenaren binnen de verschillende alternatieven.

• Juni
(Digitale) bijeenkomst/enquête om inbreng te leveren voor de keuze van het voorkeursalternatief (ontsluitingsroute en inrichting terrein Mayr-Melnhof).

• Augustus / september
Workshop uitwerking voorkeursalternatief tot definitief ontwerp.

• November/december
Vaststellen ontwerp-inpassingsplan en vergunningen; mogelijkheid tot formele inspraak.

Terug naar nieuwsoverzicht