Voortgang onderzoeken Logistiek Centrum Eerbeek

13-4-2021

Op 9 maart 2021 stelden Gedeputeerde Staten van Gelderland de reactienota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast. Er is besloten om behalve het voormalig Burgersterrein nog twee locaties, beide nabij Kollergang, verder te onderzoeken. De onderzoeken starten op korte termijn.


Een voorlopige planning op hoofdlijnen voor het provinciaal inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek (PIP LCE) is gereed. Momenteel werkt het projectteam LCE samen met het adviesbureau Witteveen+Bos aan de verdere uitwerking van deze planning.

Volgens de voorlopige planning verwachten we de eerste resultaten van de milieuonderzoeken in de zomer van 2021. De resultaten van de onderzoeken en de analyse delen we begin september met de omgeving. Vooruitlopend daarop werken we aan een verdere uitwerking van het communicatie-/participatieproces.

Wanneer de planning definitief is informeren we u hierover via de nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 2030.

Terug naar nieuwsoverzicht