Vooraankondiging: Eerste resultaten alternatievenonderzoek locatie Logistiek Centrum Eerbeek

1-2-2021 Foto Burgersterrein

Voor het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt onderzocht of er naast het voormalig Burgersterrein andere geschikte locaties zijn voor een logistiek centrum voor de papier-/kartonindustrie. Alle mogelijke locaties zijn in beeld en beoordelen we in het alternatievenonderzoek. De manier waarop we de beoordeling uit gaan voeren is bekend. 

De stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 besloot in september 2020 te verkennen of er naast het voormalige Burgersterrein nog andere geschikte locaties in (de buurt van) Eerbeek zijn voor een nieuw logistiek centrum. Tot 9 november 2020 was het mogelijk voorstellen voor alternatieve locaties voor een logistiek centrum aan ons door te geven. Het alternatievenonderzoek zal uitwijzen of er naast het voormalig Burgersterrein nog andere locaties meegenomen worden in de (milieu)onderzoeken. Dit betekent dat een pas op de plaats is gemaakt met de verdere uitwerking van een Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein.

Toetsing van de alternatieven

De voorstellen voor alternatieve locaties zijn opgenomen in het alternatievenonderzoek. Met het alternatievenonderzoek bepalen we welke alternatieve locaties, naast het voormalig Burgersterrein, realistische opties zijn voor een logistiek centrum. We kijken daarbij naar doelbereik (voldoet het aan de eisen), haalbaarheid (financieel en juridisch) en effecten op milieu en omgeving (op hoofdlijnen).

Concept-rapportage alternatievenonderzoek

Voor het project Logistiek Centrum Eerbeek is het alternatievenonderzoek bijna (in concept) klaar. De alternatieven zijn in beeld en de wijze van beoordeling is uitgewerkt. We verwachten u volgende week te kunnen informeren over de alternatieve locaties die naast het voormalig Burgersterrein verder worden onderzocht in de (milieu)onderzoeken.

Gedeputeerde Staten besluiten begin maart over de Reactienota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, het Alternatievenonderzoek en de definitieve NRD. Graag delen we volgende week met u de informatie die we dan in concept beschikbaar hebben. Op de website Eerbeek-Loenen 2030 kunt u dan het concept van het alternatievenonderzoek vinden.

Terug naar nieuwsoverzicht