Samen werken aan masterplan voor centrum en beek

5-10-2018 Eerbeekse Beek

In de week van 5 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuwe stap gezet om richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling van papierdorp Eerbeek. Dit door voor twee belangrijke opgaven een plan van aanpak vast te stellen. Deze plannen moeten er toe leiden dat er eind 2019 een gedragen (master)plan ligt voor zowel het centrumgebied van Eerbeek als de ontwikkeling van de Eerbeekse Beek.

Betrekken belanghebbenden

Een cruciaal onderdeel hierbij is het betrekken van iedereen die een belang heeft in Eerbeek: van wijkraden tot ondernemers, van inwoners tot specifieke belangengroepen. Voordat het interactieve traject om te komen tot concretere plannen voor het centrumgebied en de beek, wordt in november 2018 nog een brede informatiebijeenkomst georganiseerd.

Ontwikkelingen in het dorp Eerbeek

Met de vaststelling van het bestemmingsplan op 15 maart 2018 is er weer perspectief gekomen voor allerlei ontwikkelingen in het dorp Eerbeek. Het bestemmingsplan regelt een nieuwe balans in het dorp tussen de papierindustrie, het centrumgebied en de woongebieden. Sommige ontwikkelingen die stil lagen zijn inmiddels opgepakt, denkt daarbij aan de bouw van een clusterschool en woningbouw in de wijk Lombok. Maar voor andere vraagstukken en ontwikkelkansen is eerst een nadere uitwerking nodig.

Samenwerking

Binnen de recent bekrachtigde samenwerking tussen industrie, provincie en gemeente in het project Eerbeek-Loenen 2030 is afgesproken dat de gemeente Brummen kartrekker is voor de verdere ontwikkeling van het dorpscentrum van Eerbeek en de Eerbeekse Beek. Voor beide opgaven is een plan van aanpak opgesteld dat bijdraagt aan een goed en samenhangend participatietraject. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vastgesteld Masterplan met concrete plannen en financiële onderbouwing eind 2019.

Centrumgebied

Iedereen wil graag een leefbaar en vitaal centrumgebied in Eerbeek. Er liggen volop kansen en er zijn een groot aantal – soms ook complexe – vraagstukken. Voor het gemeentebestuur is het cruciaal om alle belangen en ambities in beeld te hebben en deze in samenhang af te kunnen wegen. Het bestemmingsplan wordt verder uitgewerkt en de kansrijke ontwikkelingen worden in het masterplan vastgelegd. Denk hierbij aan ontwikkellocaties zoals de Stationsomgeving, Coldenhovenseweg, Kerstenterrein, Loenenseweg en Kloosterstraat. Of aan de herontwikkeling van het Burgersterrein met een nieuw logistiek centrum. Natuurlijk wordt hierbij ook uitdrukkelijk gekeken naar verkeerstromen en het parkeren. Kortom, veel ontwikkelkansen en uitdagingen op een relatief klein gebied. Reden te meer om met zoveel mogelijk inwoners, partners en belangengroepen hierover het gesprek aan te gaan en te komen tot haalbare plannen die Eerbeek de impuls geven waar zo lang op is gewacht.

Zichtbaar en beleefbaar

Ook voor Eerbeekse Beek – de naamgever van het dorp Eerbeek – is een Plan van Aanpak opgesteld om na de zomer van 2019 te komen tot een masterplan. Voor deze opgave gaat het hoofdzakelijk om het zichtbaar en beleefbaar maken van de beek in vooral het dorp zelf. Daar waar de beek nu nog stroomt onder de fabrieksterreinen van Veco, DS Smith en Mayr Melnhof, moet deze zo mogelijk bovengronds komen en waar mogelijk ook verlegd. Maar ook moet er verder geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de beek, zodat deze voldoende en een constantere hoeveelheid water vervoerd. Onder andere de unieke historische Oliemolen van Eerbeek heeft hiervan profijt. Uiteraard biedt de beek ook vanuit toeristisch en recreatief oogpunt grote kansen.

Informatiebijeenkomst

Voordat een uitgebreid traject gestart wordt om voor zowel het centrumgebied als de beek alle kansen in beeld te krijgen en op haalbaarheid te toetsen, wordt een brede informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze wordt naar verwachting in november 2018 georganiseerd. Onder andere via de speciale projectwebsite Ruimte voor Eerbeek, waar veel informatie is te vinden over het programma Ruimte voor Eerbeek, wordt deze bijeenkomst aangekondigd.

Terug naar nieuwsoverzicht