Projecten Mayr-Melnhof en LCE, waar staan we nu?

27-5-2021 Afbeelding denk mee, doe mee

Voor de projecten Mayr-Melnhof en Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) worden onderzoeken uitgevoerd voor de milieueffectrapportage. Naast de uitkomsten van deze onderzoeken zijn er meer aspecten die meegenomen worden bij besluitvorming over de verkeersafwikkeling, inrichting en locatiekeuze. Lees hier meer over de processtappen en de informatie die wordt meegenomen bij de besluitvorming. 

Voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof en de locatie voor Logistiek Centrum Eerbeek stellen we provinciale inpassingsplannen op. Een provinciaal inpassingsplan regelt de bestemming, de bouw- en gebruiksmogelijkheden en voorwaarden waaraan voldaan moet worden. 
In maart dit jaar besloten we naar aanleiding van reacties van bewoners en zienswijzen voor beide projecten de onderzoeksvraag te verbreden. Voor Mayr-Melnhof worden nu meerdere varianten voor de verkeersafwikkeling meegenomen. Voor het Logistiek Centrum Eerbeek worden naast het voormalig Burgersterrein ook twee locaties rondom de Kollergang onderzocht. 

Alternatievenonderzoek

Door het verbreden van de onderzoeksvraag zijn er alternatieven toegevoegd die niet altijd eigendom zijn van de samenwerkende partners. Deze alternatieven gaan dus (deels) over particulier eigendom. Ons doel is om op lokaal niveau de spanning tussen industrie en leefbaarheid te verminderen. Op individueel niveau kunnen de nieuwe alternatieven echter zeer grote impact hebben. We maken pas een keuze voor een voorkeursinrichting, een voorkeursroute en voorkeurslocatie wanneer de positieve en negatieve gevolgen van alle varianten in beeld zijn gebracht. Op dit moment lopen de onderzoeken om de effecten op milieu en omgeving in beeld te brengen. 

Keuze voorkeursalternatief

De keuze voor het voorkeursalternatief en de voorkeurslocatie is een bestuurlijk besluit. In de besluitvorming weegt de volgende informatie mee:

  • De uitkomsten van de milieu- en omgevingsonderzoeken (milieueffectrapportage)
  • Uitkomsten van gesprekken met belanghebbenden en omgeving
  • Financiële consequenties
  • Uitvoerbaarheid 

Voor het project Mayr-Melnhof verwachten we begin oktober een besluit te kunnen nemen over het voorkeursalternatief voor de verkeersafwikkeling en de inrichting van het bedrijfsperceel. Voor Logistiek Centrum Eerbeek verwachten we de locatiekeuze in november dit jaar te maken. In de andere artikelen in deze nieuwsbrief vertellen we meer over de planningen van beide projecten.  

Terug naar nieuwsoverzicht