Planning project Mayr-Melnhof

14-12-2020 Foto poelkampstraat met zicht op bedrijfslocatie Mayr-Melnhof

Het alternatievenonderzoek is een extra stap in het proces. Een gevolg hiervan is dat de planning opschuift en het inpassingsplan later klaar zal zijn. Wij gaan op dit moment uit van de onderstaande planning. Mocht deze opnieuw wijzigen, dan delen wij deze informatie via onze nieuwsbrief.

Processtap/ product Tijdspad Communicatie/Participatie
Ontwerpen groenzone en geluidswand Poelkampstraat/Volmolenweg December 2020- januari 2021 Aanwonenden Poelkampstraat/ hoek Volmolenweg zijn rechtstreeks aangeschreven om wensen/ideeën aan te dragen voor de inrichting van de groenzone en geluidswand.
Afronden Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD):
- definitieve (aangepaste) NRD
- reactienota
- alternatievenonderzoek
Januari 2021  

1) informeren eigenaren die mogelijk direct geschaad worden door toevoegen van alternatieve routes voor (vracht)verkeer
2) informeren omwonenden en mogelijkheid om (in groepjes) in gesprek te gaan over de vastgestelde documenten
3) informeren gemeenteraad
4) brede publicatie over vastgestelde documenten

Mogelijkheid voor iedereen om aandachtspunten voor de uit te voeren onderzoeken mee te geven.

Uitvoeren onderzoeken MER (milieu en omgeving)  Januari-mei 2021 1) februari: toelichting op verkeersonderzoek via Webinar of digitaal ‘college’
2) publiceren van onderzoeksresultaten
3) in gesprek met de omgeving over onderzoeksresultaten en wensen voor het voorkeursalternatief
 Keuze Voorkeursalternatief Mei- juni 2021 Bestuurlijke keuze welk alternatief het voorkeursalternatief wordt. Onderzoeksresultaten MER, wensen uit de omgeving en financiën zijn belangrijke bouwstenen voor de keuze van het voorkeursalternatief.
Uitwerken voorkeursalternatief en vergunningen  Juni 2021 Vervolg ‘reken- en teken-proces’ met de omgeving. Het voorkeursalternatief moet worden uitgewerkt tot het niveau van bestemmingen en voorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestemmen van groen en maatregelen om overlast op de omgeving te verminderen. 

Ontwerp inpassingsplan en ontwerp vergunningen
Bestemming voor het terrein van Mayr-Melnhof en ontsluitingsroute met de bestemmingsregels zijn in ontwerp klaar. Ook de vergunning voor de nieuwe pulpmachine is in ontwerp klaar.

September 2021 Het ontwerp-inpassingsplan wordt na de zomervakantie samen met de ontwerp-vergunning formeel ter visie gelegd. Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen. 
Definitief inpassingsplan en definitieve vergunning Begin 2022 Aan de hand van de zienswijzen wordt beoordeeld of het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunning nog aangepast moet worden.
Wanneer het inpassingsplan en de vergunning zijn vastgesteld is er mogelijkheid om formeel in beroep te gaan bij de Raad van State.

Terug naar nieuwsoverzicht