Planning Project Logistiek Centrum Eerbeek

14-12-2020 Foto spoorwegovergang rondom Burgersterrein

Het alternatievenonderzoek is een extra stap in het proces. Een gevolg hiervan is dat de planning opschuift en het inpassingsplan later klaar zal zijn. Wij gaan op dit moment uit van de onderstaande planning. Mocht deze opnieuw wijzigen, dan delen we deze informatie via onze nieuwsbrief.

Processtap/ product Tijdspad Communicatie/Participatie
Afronden Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD):
- definitieve (aangepaste) NRD
- reactienota
- alternatievenonderzoek
februari 2021

1) informeren eigenaren die mogelijk direct geschaad worden door toevoegen van nieuwe locaties
2) informeren omwonenden en mogelijkheid om (in groepjes) in gesprek te gaan over de vastgestelde documenten
3) informeren gemeenteraad
4) brede publicatie over vastgestelde documenten

Mogelijkheid voor iedereen om aandachtspunten voor de uit te voeren onderzoeken mee te geven.

Uitvoeren onderzoeken MER (milieu en omgeving) februari-mei 2021 1) publiceren van onderzoeksresultaten
2) in gesprek met de omgeving over onderzoeksresultaten en wensen voor de voorkeurslocatie
Keuze Voorkeursalternatief
(locatiekeuze)
juni 2021 Bestuurlijke keuze welk locatie-alternatief het voorkeursalternatief wordt. Onderzoeksresultaten MER, wensen uit de omgeving, financiering zijn belangrijke bouwstenen voor de keuze van het voorkeursalternatief.
Uitwerken voorkeursalternatief
(voorkeurslocatie)
juni-juli 2021 Start ‘reken- en teken-proces’ met de omgeving. De voorkeurslocatie moet worden uitgewerkt tot het niveau van bestemmingen en voorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om inrichting van het terrein, voorwaarden voor het gebouw en gebruik en maatregelen om overlast op de omgeving te verminderen.
Ontwerp inpassingsplan Bestemming voor het terrein voor het logistiek centrum met de bestemmingsregels zijn in ontwerp klaar. september 2021 Het ontwerp-inpassingsplan wordt na de zomervakantie formeel ter visie gelegd. Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen.
 Definitief inpassingsplan  begin 2022 Aan de hand van de zienswijzen wordt beoordeeld of het ontwerp-inpassingsplan nog aangepast moet worden.
Wanneer het inpassingsplan is vastgesteld is er mogelijkheid om formeel in beroep te gaan bij de Raad van State.

Terug naar nieuwsoverzicht