Participatie (betrokkenheid inwoners)

3-2-2020 Samenwerking partijen

Het programma Eerbeek Loenen 2030 bestaat uit 10 projecten. De projecten dragen samen bij aan een beter vestigingsklimaat voor de bedrijven, het vergroten van de leefbaarheid in de dorpen en het stimuleren van energietransitie.

Tijdens de verkenningsfase bent u via een aantal bijeenkomsten in de Korenmolen, via de nieuwsbrief Eerbeek Loenen 2030 en de gemeentelijke informatiepagina’s GemeenteThuis op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de verschillende projecten.

Start planuitwerkingsfase

Begin dit jaar starten drie projecten met de planuitwerkingsfase: wegennet, Logistiek Centrum Eerbeek en bedrijfslocatie Mayr Melnhof. In deze fase staat het beoogde eindresultaat vast en krijgen onder andere de randvoorwaarden, (ruimtelijke) inpassing en ontwerp verder vorm. Hierbij willen we met name de omgeving graag intensiever betrekken. De planuitwerkingsfase wordt afgesloten met een definitief ontwerp en/of een provinciaal inpassingsplan (een ‘bestemmingsplan’ van de provincie). De ruimte om ná deze planfase nog wijzigingen in het ontwerp door te voeren is beperkt.

Gesprekken met de omgeving

De komende maanden nemen wij voor de drie genoemde projecten eerst contact op met de direct omwonenden en aangrenzende bedrijven. Dit om kennis te maken en het proces en processtappen voor komend jaar te bespreken. Daarna worden ook bijeenkomsten georganiseerd om in breder verband de processen en projecten te bespreken.

Participatie op strategisch niveau

Na gesprekken met de Wijkraad Eerbeek Zuid en Dorpsraad Eerbeek Hall in 2018 is ervoor gekozen om binnen Eerbeek Loenen 2030 participatie op twee niveaus in te richten. Op strategisch niveau voor het totale programma Eerbeek Loenen 2030 en op inhoud binnen de afzonderlijke projecten. Op strategisch niveau spreken afgevaardigden van de beide wijk- en dorpsraden regelmatig met de omgevingsmanagers van het programma en zo nu en dan ook met de stuurgroep. Zij zien met name toe op een zorgvuldige invulling van participatie en adviseren de stuurgroep over het voeren van een open en transparant proces. Zo hebben zij ook aangegeven dat er binnen de projecten nog veel aandacht moet zijn om draagvlak te creëren en betrokkenheid te vergroten. Zij houden de omgevingsmanagers en stuurgroep scherp op het proces.

Participatie op projectniveau

De wijk- en dorpsraad voeren op strategisch niveau geen gesprekken over de inhoud van de projecten. In de verkenningsfase hebben zij bijvoorbeeld bijgedragen aan de organisatie en invulling van de eerdere bijeenkomsten. Participatie op inhoud vindt plaats met belanghebbenden en belangstellenden in de afzonderlijke projecten. Voor de projecten Wegennet, Logistiek Centrum Eerbeek en Bedrijfslocatie Mayr Melnhof wordt dit proces de komende maanden opgestart. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief.

 

Terug naar nieuwsoverzicht