Mayr Melnhof

28-1-2020 Papierfabriek Mayr Melnhof

De Raad van State (RvS) heeft binnen het bestemmingsplan Eerbeek een aantal planonderdelen vernietigd, waaronder de bedrijfsbestemming van het bedrijf Mayr-Melnhof in de kern van Eerbeek. De bezwaren hadden vooral betrekking op de gevolgen voor de omgeving van de opgenomen uitbreidingsruimte voor het bedrijf. De RvS gaf aan dat de opgenomen uitbreidingsruimte voor Mayr Melnhof onvoldoende was onderbouwd. Daarnaast is uitgesproken dat het behoud van de groenstrook langs de Coldenhovenseweg onvoldoende is geregeld.

Het vernietigen van de bedrijfsbestemming maakt dat nieuwe, noodzakelijke verandering binnen het bedrijf op de korte termijn op dit moment niet getoetst en niet zondermeer vergund kunnen worden. Dit geldt ook voor maatregelen om de overlast richting de omgeving te verminderen. Reparatie van het bestemmingsplan is dan ook zeer gewenst.

Reparatie bestemmingsplan

De Stuurgroep Eerbeek Loenen 2030 (provincie Gelderland, gemeente Brummen en Apeldoorn en Industriekern Eerbeek Loenen) richt zich met de reparatie van het bestemmingsplan op het huidige, vergunde gebruik. Dit aangevuld met wijzigingen in bedrijfsvoering voor de korte termijn en met afspraken met de omgeving (geluidsmuur Poelkampstraat). Uitbreiding van de productiecapaciteit en grondwateronttrekking maken nu geen onderdeel uit van de reparatie van het bestemmingsplan. Wanneer in de toekomst uitbreiding van de productiecapaciteit aan de orde is, is daarvoor een wijziging van het bestemmingsplan en aanvraag van bijbehorende vergunningen nodig.

In gesprek met de omgeving

Belangrijk bij de uitwerking is aandacht voor afstemming en de balans met de omgeving. Het ontwerpproces start op korte termijn. Inbreng vanuit de omgeving is daarvoor een belangrijke bouwsteen. Komende maanden voeren we de eerste gesprekken met de direct omwonenden. Daarna starten we het ontwerpproces (vanaf april) in breder verband.

Procedure

De nieuwe bestemming wordt vastgelegd via een provinciaal inpassingsplan (een ‘bestemmingplan’ van de provincie). De procedure voor het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met die van een bestemmingsplan. Naast informele inspraakmomenten zijn er ook formele momenten waarop zienswijzen kunnen worden ingediend en eventueel beroep kan worden ingesteld. Dit wordt tijdig bekend gemaakt. Wij verwachten dat eind 2020 / begin 2021 het ontwerp-inpassingsplan ter visie wordt gelegd.

Terug naar nieuwsoverzicht