Logistiek Centrum Eerbeek (Burgersterrein)

28-1-2020 Terrein Logistiek Centrum Eerbeek

De papierindustrie in Eerbeek en Loenen en de totale keten van bedrijven daaromheen, zorgen voor veel werkgelegenheid en hebben grote betekenis voor de kracht van deze regio. De stuurgroep Eerbeek Loenen 2030 (provincie Gelderland, gemeenten Brummen en Apeldoorn en industriekern Eerbeek Loenen) zet zich in om de papierfabrieken ook in de toekomst te binden aan Eerbeek en omgeving.

De realisatie van een logistiek centrum op het voormalig Burgersterrein in Eerbeek levert een belangrijke bijdrage aan een sterk vestigingsklimaat voor de papierindustrie in Eerbeek. Daarnaast ziet de stuurgroep het centraal gelegen logistiek centrum als een belangrijke pijler voor verbetering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het dorp. Een balans tussen vestigingsklimaat, leefbaarheid en bijdragen aan energietransitie zijn uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het logistiek centrum.

In gesprek met de omgeving

De afgelopen periode hebben de industrie, provincie en de gemeente samen onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van het logistiek centrum. De stuurgroep heeft recent uitgesproken gezamenlijk te willen investeren in het logistieke centrum. Hiermee is de verkenning naar de financiële haalbaarheid positief afgerond.  Dit betekent dat op korte termijn gestart wordt met het ontwerpproces. Inbreng vanuit de omgeving is daarbij een belangrijke bouwsteen. De komende maanden gaan we eerst in gesprek met de direct omwonenden. Daarna (vanaf april 2020) volgen in breder verband ook gesprekken met belanghebbenden en belangstellenden over het ontwerpproces en de inpassing.

Reparatie bestemmingsplan

Om de realisatie van een logistiek centrum op het voormalige Burgersterrein mogelijk te maken moet het bestemmingsplan Eerbeek worden gerepareerd. De Raad van State heeft op een aantal punten kritische kanttekeningen gezet bij de wijze waarop de logistieke bedrijfsbestemming in het bestemmingsplan Eerbeek was geregeld. De punten waar de Raad van State betere uitwerking, duidelijkheid of rechtszekerheid bij eist zijn: de ontsluiting van het terrein, de regels over bouwhoogte en bebouwingspercentage, de effecten op het woon- en leefklimaat van (direct) omwonenden en de groene afscherming aan de zijde van het stationsgebied. Daarom is het plandeel met de bestemming ‘Logistiek Centrum’ voor het Burgersterrein in zijn geheel vernietigd. De uitspraak van de Raad van State, de nieuwe stikstof beleidsregels en de randvoorwaarden en wensen ten aanzien van het verbeteren van het vestigingsklimaat en de leefbaarheid zijn de belangrijkste ingrediënten voor reparatie van het bestemmingsplan. 

Procedure

De nieuwe bestemming wordt vastgelegd in een provinciaal inpassingsplan (een ‘bestemmingplan’ van de provincie). De procedure voor het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met die van een bestemmingsplan. Naast informele inspraakmomenten zijn er ook formele momenten waarop zienswijzen kunnen worden ingediend en beroep kan worden ingesteld. Dit wordt dan tijdig bekend gemaakt. Wij verwachten dat eind 2020 / begin 2021 het ontwerp-inpassingsplan ter visie wordt gelegd.

Terug naar nieuwsoverzicht