Concept alternatievenonderzoek locatie Logistiek Centrum Eerbeek

18-2-2021 Foto Burgersterrein

Voor het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt onderzocht of er naast het voormalig Burgersterrein andere geschikte locaties zijn voor een logistiek centrum voor de papier-/kartonindustrie. Alle mogelijke locaties zijn in beeld en beoordeeld in het alternatievenonderzoek. De locaties die verder onderzocht worden zijn bekend. 

De stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 besloot in september 2020 te verkennen of er naast het voormalig Burgersterrein nog andere geschikte locaties in (de buurt van) Eerbeek zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Tot 9 november 2020 was het mogelijk voorstellen voor alternatieve locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek aan ons door te geven. Het alternatievenonderzoek wijst uit dat naast het voormalig Burgersterrein ook de locatie Kollergang wordt meegenomen in de (milieu)onderzoeken.

Toetsing van de alternatieven

Alle voorstellen voor alternatieve locaties zijn opgenomen in het alternatievenonderzoek. Met het alternatievenonderzoek is bepaald welke alternatieve locaties, naast het voormalig Burgersterrein, realistische opties zijn voor een logistiek centrum. Daarbij is gekeken naar doelbereik (voldoet het aan de eisen), haalbaarheid (financieel en juridisch) en effecten op milieu en omgeving (op hoofdlijnen).

Concept-rapportage alternatievenstudie

Voor het project Logistiek Centrum Eerbeek is het alternatievenonderzoek in concept klaar. De alternatieven zijn in beeld en de wijze van beoordeling is uitgewerkt. Ook is duidelijk welke alternatieven afvallen en welke mee gaan in verder onderzoek. Voor deze locaties zal een milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten besluiten begin maart over de reactienota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die in de zomer van 2020 ter visie lag, het alternatievenonderzoek en de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Graag delen we met u de informatie die we nu in concept beschikbaar hebben. Op de website Eerbeek-Loenen 2030 vindt u het concept- alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek.

Wilt u over de stukken in gesprek?

Mocht u naar aanleiding van deze documenten vragen hebben of u wilt ons nog iets meegeven richting besluitvorming over deze stukken, dan horen we het graag. Via de site Eerbeek-Loenen 2030  kunt u zich aanmelden voor een (beeld)belafspraak.

Ons doel is u te informeren over de stappen die we maken in het proces. We geven u inzicht in de concept-stukken die begin maart voor besluitvorming voorgelegd worden aan Gedeputeerde Staten. Het is nu niet mogelijk een (formele) zienswijze in te dienen. Wanneer de onderzoeksresultaten van het milieueffectrapport bekend zijn en de keuze richting een voorkeurslocatie wordt voorbereid, vragen we u weer om mee te denken. Vóór vaststelling van het provinciale inpassingsplan volgt een formele inspraakronde.

Terug naar nieuwsoverzicht