Bijeenkomsten Verkeerscirculatieplan Eerbeek

14-10-2021 Impressie bijeenkomst verkeerscirculatieplan

In september en oktober organiseerden we bijeenkomsten in het kader van het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP).

Terugkoppeling bijeenkomsten Coldenhovenseweg-Loubergweg

In de nieuwsbrief van 27 mei 2021 gaven we aan dat we de inrichtingskeuze voor de Coldenhovenseweg-Loubergweg als belangrijkste sleutel zien voor het vervolg van het VCP.

Met direct aanwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden zoals Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond spraken we de afgelopen weken tijdens meerdere bijeenkomsten over mogelijke oplossingsrichtingen. De Coldenhovenseweg en Loubergweg zijn onderdeel van tracé 2 en 3 van het project Wegennet.

Uit de bijeenkomsten is door de verschillende partijen aangegeven dat er in ieder geval een oplossing moet komen voor:

  • de hoeveelheid wachtende en manoeuvrerende vrachtwagens op de openbare weg;
  • de gevaarlijke situatie voor fietsers op de rijbaan.

Ook vroeg men opnieuw aandacht voor de veiligheid van fietsers tussen Eerbeek-Zuid en Eerbeek centrum.

Gebiedsontsluitingsweg mogelijke oplossing

Als we kijken naar de wensen, lijkt een inrichting van de Coldenhovenseweg-Loubergweg als gebiedsontsluitingsweg het meest ideaal. Bij een dergelijke weg is doorstroming de belangrijkste functie en wordt langzaam verkeer gescheiden van snelverkeer. Een dergelijke inrichting van de weg vraagt echter om extra ruimte naast de bestaande weg, te beginnen bij ruimte voor de aanleg van vrijliggende fietspaden. Een deel van deze benodigde ruimte is momenteel in privaat eigendom, waarvoor met name medewerking nodig is van bedrijven. Uit vervolggesprekken met de bedrijven moet de komende periode duidelijk worden of de realisatie van een gebiedsontsluitingsweg een haalbare optie is.

Oplossing wachtende vrachtwagens is voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde voor de herinrichting van de weg, is dat we een oplossing vinden voor de wachtende vrachtwagens op de openbare weg. De bedrijven van de IKEL zijn hier in eerste instantie verantwoordelijk voor. We zijn voor dit vraagstuk een apart project gestart: project Truckparking.

Terugkoppeling bijeenkomsten Dierenseweg-Brummenseweg-Lageweg

Tracé 1 is één van de wegtracés in Eerbeek waarvoor veel knelpunten voor het Verkeerscirculatieplan zijn ingediend. Dit tracé bestaat uit de Dierenseweg, Brummenseweg en Lageweg. Deze wegen vormen een belangrijke schakel in de zuidelijke ontsluiting van de papierindustrie. Met direct aanwonenden en (grond)eigenaren langs deze wegen spraken we over de ingediende knelpunten. Met name voor de Dierenseweg, het kruispunt bij De Brugkabouter en de kruising Lageweg-Brummenseweg is verbetering wenselijk als het gaat om verkeersveiligheid en leefbaarheid. Tijdens de bijeenkomsten maakten we een doorkijk naar mogelijke oplossingsrichtingen. In de komende periode werken we een aantal van deze oplossingsrichtingen verder uit.

Terug naar nieuwsoverzicht