Besluiten Provinciale Staten Folding Boxboard Eerbeek en Logistiek Centrum Eerbeek

7-10-2021 Foto verkeersbord Eerbeek

Voor de locatie voormalig Burgersterrein (mogelijke locatie LCE) en project Folding Boxboard Eerbeek B.V. (voorheen Mayr-Melnhof Eerbeek) hebben Provinciale Staten op 29 september 2021 nieuwe besluiten genomen.

Voorbereidingsbesluiten

In september 2019 heeft de Raad van State de planonderdelen ‘voormalig Burgersterrein’ en ‘bedrijfslocatie Mayr-Melnhof’ (nieuwe naam Folding Boxboard Eerbeek B.V.) uit het bestemmingsplan Eerbeek vernietigd. Totdat een nieuwe bestemming is vastgesteld, zijn nieuwe ontwikkelingen op beide terreinen niet zomaar mogelijk. Het voorbereidingsbesluit zorgt daarvoor.

Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Bij een nieuw bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan vervalt het voorbereidingsbesluit. Het bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan regelt dan wat wel of niet is toegestaan. Om ongewenste ontwikkelingen in de tussentijd te voorkomen zijn, net als vorig jaar, nieuwe voorbereidingsbesluiten genomen. Dit is voor zowel de locatie ‘voormalig Burgersterrein’ gedaan als voor de bedrijfslocatie van Folding Boxboard Eerbeek B.V.

Coördinatiebesluit Folding Boxboard Eerbeek

Voor Folding Boxboard Eerbeek B.V. hebben Provinciale Staten een nieuw coördinatiebesluit genomen. Op het terrein van het bedrijf zijn veranderingen nodig. Een aantal van deze veranderingen zijn vergunningplichtig. In de milieuonderzoeken (MER) en het provinciaal inpassingsplan wordt dit doorgerekend en vastgelegd. Het coördinatiebesluit maakt het mogelijk dat het provinciaal inpassingsplan en de vergunningen samen en in een keer ter inzage gaan. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. De eventueel benodigde besluiten voor een alternatieve ontsluitingsroute van en naar de fabriek van Folding Boxboard Eerbeek kunnen ook worden meegenomen. Provinciale Staten hadden in september vorig jaar al een coördinatiebesluit genomen, maar dit nieuwe besluit komt daar voor in de plaats.

De voorbereidingsbesluiten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 
De voorbereidingsbesluiten zijn ook te bekijken op onze website. De voorbereidingsbesluiten liggen vanaf vrijdag 8 oktober as. ook ter inzage in de bibliotheek Eerbeek aan de Coldenhovenseweg 13, in het gemeentehuis van Brummen (Engelenburgerlaan 31, Brummen) en in het provinciehuis van Gelderland (Markt 11, Arnhem).

Het coördinatiebesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en is ook te bekijken op onze website. Tegen zowel de voorbereidingsbesluiten als het coördinatiebesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Terug naar nieuwsoverzicht