Alternatievenonderzoek project Mayr-Melnhof

14-12-2020 Foto bedrijventerrein Mayr-Melnhof

In oktober berichtten we over de ‘pas op de plaats’ voor het project Mayr-Melnhof. Aanleiding was het verzoek in veel zienswijzen om ook verkeersafwikkeling rondom de fabriek mee te nemen in de onderzoeken. Een veel gehoord signaal is dat de Volmolenweg en Coldenhovenseweg te zwaar belast worden door het vele vrachtverkeer van en naar de fabriek, met overlast tot gevolg. Wij hebben dit signaal serieus genomen. Veel inwoners maakten gebruik van de mogelijkheid om alternatieve routes voor (vracht)verkeer aan te dragen. Alle alternatieven beoordelen we in het alternatievenonderzoek.

Doel alternatievenonderzoek
Het alternatievenonderzoek is een eerste grove beoordeling. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de haalbaarheid van de alternatieven. Alleen de alternatieven die van te voren niet haalbaar blijken, vallen af en gaan niet mee in de vervolgonderzoeken. Bij de beoordeling van de haalbaarheid laten we eigendomssituatie en huidig gebruik buiten beschouwing. Alleen op deze manier kunnen we het onderzoek naar alternatieve routes serieus oppakken.

In het alternatievenonderzoek toetsen we alle alternatieven globaal op:

  1. Technische uitvoerbaarheid
    Is er bijvoorbeeld ruimte of kan ruimte gemaakt worden voor vrachtwagens om een bocht te maken?
  2. Financiële haalbaarheid
    Is een alternatief, in vergelijking met andere reële alternatieven en behalen van de doelen, extreem duur?
  3. Verenigbaarheid met andere plannen
    Belemmert het alternatief de uitvoering van andere projecten uit onder andere het masterplan Eerbeek centrum en Eerbeekse beek en Eerbeek-Loenen 2030?

Hoe verder?
Alle alternatieven in het alternatievenonderzoek die haalbaar lijken, worden toegevoegd aan de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit betekent dat deze alternatieven worden onderzocht op milieueffecten en omgevingseffecten in de milieueffectrapportage (MER). Ook verkeersonderzoek maakt hier onderdeel van uit.
De uitkomsten van de onderzoeken zijn voor ons, naast bijvoorbeeld de wensen van de omgeving, een belangrijke bouwsteen om een voorkeursalternatief te kiezen. Het voorkeursalternatief bevat ook de keuze voor de route voor het (vracht)verkeer. Deze keuze maken we dus nog niet op dit moment. Wanneer welke producten worden opgeleverd en hoe je daarbij wordt betrokken, staat in het artikel over de planning van het project Mayr-Melnhof.  

Terug naar nieuwsoverzicht