Alternatievenonderzoek project Logistiek Centrum Eerbeek

14-12-2020 Foto spoorwegovergang rondom Burgersterrein

In oktober berichtten we over het alternatievenonderzoek voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). Het verzoek van veel mensen is om, gelet op de leefbaarheid en verkeersafwikkeling, de te onderzoeken varianten niet te beperken tot alleen het voormalige Burgersterrein.

Alternatievenonderzoek LCE
Het alternatievenonderzoek is een eerste grove beoordeling. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de haalbaarheid van de alternatieven. Als uit de eerste grove beoordeling van het alternatievenonderzoek naar voren komt dat een alternatieve locatie niet haalbaar is, valt die af. Hij wordt dan niet meegenomen in de vervolgonderzoeken. Bij de beoordeling van deze haalbaarheid laten we bestemmingen en huidig gebruik buiten beschouwing.
 
In het alternatievenonderzoek toetsen we alle alternatieven globaal op:
1) Doelbereik
Terreinoppervlakte, tijdige beschikbaarheid en goed bereikbaar (te maken)
2) Haalbaarheid
Kan de locatie voldoen aan wet- en regelgeving (juridisch)?
Is een alternatief, in vergelijking met andere reële alternatieven, zo duur (financieel) dat het alternatief afvalt?
3) Effecten
Zijn gevolgen voor geluid, verkeersveiligheid en natuur op voorhand zo groot dat deze, eventueel na treffen van maatregelen, niet op een acceptabel niveau komen?

Hoe verder?
Alle alternatieven in het alternatievenonderzoek die haalbaar lijken, worden toegevoegd aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit betekent dat deze alternatieven worden onderzocht op milieueffecten en omgevingseffecten in de Milieueffectrapportage (MER). De uitkomsten van de onderzoeken gaan ons helpen bij de keuze voor de voorkeurslocatie van het Logistiek Centrum. Bij de keuze voor een voorkeurslocatie nemen we ook de wensen uit de omgeving mee. Ook wordt de financiële haalbaarheid onderzocht. Na afronding van de onderzoeken maken we dus de keuze voor de locatie van het logistieke centrum. Hoe het Logistiek Centrum er uit komt te zien, hoe het terrein wordt ingericht en welke voorwaarden voor de bouw worden gesteld, komt aan bod bij de uitwerking van het voorkeursalternatief. Wanneer welke producten worden opgeleverd en hoe u daarbij wordt betrokken, staat in het artikel over de planning voor het project Logistiek Centrum.

Terug naar nieuwsoverzicht