Verkeerscirculatieplan Eerbeek

27-5-2021 Foto: rotonde papierfabriek DS Smith Eerbeek

Begin dit jaar vroegen we om verkeersknelpunten in het wegennet aan ons door te geven. Dit kon via een interactieve kaart op onze website. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven. Uit de analyse blijkt dat de Coldenhovenseweg-Loubergweg een belangrijke rol speelt in het verbeteren van de verkeerssituatie. Lees hier meer over de verdere uitwerking van het verkeerscirculatieplan.

Voor het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP) deden we begin dit jaar in Eerbeek een brede oproep om knelpunten in te dienen via een interactieve kaart op de website. Inwoners, bedrijven en andere belangstellenden reageerden hier massaal op. Een eerste analyse van de geïnventariseerde knelpunten voerden we samen met de gemeente Brummen uit. Daarbij hebben we ook aandacht voor de knelpunten die buiten de scope van het VCP vallen en nu al door de gemeente opgepakt en/of opgelost kunnen worden.

Clustering

Een groot deel van de knelpunten heeft betrekking op een specifieke locatie in het verkeersnetwerk en hangt vaak nauw samen met andere knelpunten. Om overzicht te creëren gaan we alle knelpunten clusteren in deelgebieden. Per deelgebied willen we vervolgens met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om door te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn niet bindend, maar worden wel betrokken bij het verder vorm geven van het VCP. We komen hier binnenkort bij u op terug.

Keuze Coldenhovenseweg-Loubergweg sleutel voor vervolg

Op het wegvak Coldenhovenseweg-Loubergweg tussen de Harderwijkerweg en het VSM-spoor ligt een cruciaal keuzepunt in het kader van het VCP. Op dit wegvak liggen veel van de knelpunten die tijdens de inventarisatie zijn geconstateerd. Vrijwel al deze knelpunten zijn terug te voeren op een verschil tussen vorm, functie en gebruik van de weg. Qua vorm en functie is het een gebiedsontsluitingsweg (GOW), maar qua gebruik (intensiteit alle gemotoriseerd verkeer en gedrag vrachtverkeer) is hier juist sprake van een erftoegangsweg (ETW). We streven ernaar om de vorm, functie en gebruik op dit wegvak zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
De keuze die we maken voor de inrichting van de Coldenhovenseweg-Loubergweg heeft naar alle waarschijnlijkheid ook effect op een andere belangrijke schakel in Eerbeek, namelijk de verbinding Loenenseweg-Stuijvenburchstraat. Ook heeft de keuze gevolgen voor de fiets en de bus. Van de Coldenhovenseweg-Loubergweg hangt dusdanig veel af dat we dit zien als de belangrijkste sleutel voor het vervolg van het VCP.

Voordat we verdere stappen zetten met het Verkeerscirculatieplan is het van belang dat we alle mogelijke opties voor de Coldenhovenseweg-Loubergweg nader uitwerken en dat we inzichtelijk maken welke keuzeaspecten aan de orde zijn. Het is belangrijk dat we hierbij ook in beeld brengen wat de eventuele gevolgen zijn voor aanliggende percelen van particulieren en bedrijven. Aan de hand van deze uitwerkingen gaan we in eerste instantie in gesprek met de direct betrokken partijen, zoals de bedrijven en aanwonenden aan de Coldenhovenseweg-Loubergweg. Deze gesprekken vinden rond de zomer van 2021 plaats.

Terug naar nieuwsoverzicht