Mayr-Melnhof

papierfabriek mayr melnhof

Sinds 1661 is aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek een papier-/kartonfabriek gevestigd. In 1990 is de fabriek overgenomen door de huidige eigenaar, Mayr-Melnhof. Mayr-Melnhof is onderdeel van het Oostenrijkse Mayr-Melnhof Karton met het hoofdkantoor in Wenen.

De fabriek in Eerbeek produceert vouwkarton. Het vouwkarton wordt grotendeels gebruikt voor verpakking van levensmiddelen en geneesmiddelen. Denk aan de kartonnen doosjes voor thee, cornflakes en koekjes. Het karton wordt gebruikt voor levensmiddelen en moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Als grondstof wordt daarom gebruik gemaakt van houtpulp en niet van oud papier. In Eerbeek werken bij Mayr-Melnhof 200 mensen.

Startdocument voor de onderzoeken

De bestemming van de bedrijfslocatie Mayr-Melnhof wordt gerepareerd via een provinciaal inpassingsplan. Dit is een bestemmingsplan van de provincie. Onderzoeken naar effecten op milieu en onderzoeken naar effecten op de omgeving helpen bij het vaststellen van een nieuwe bestemming. Welke onderzoeken we van plan zijn uit te voeren en welke varianten we willen onderzoeken, staan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie lag van 11 augustus tot en met 21 september ter inzage. Tijdens de ter inzagelegging organiseerden we een informatiebijeenkomst.

Alternatievenonderzoek Mayr-Melnhof

In oktober informeerden we over de ‘pas op de plaats’ voor het project Mayr-Melnhof. Aanleiding was het verzoek in veel zienswijzen om ook verkeersafwikkeling rondom de fabriek mee te nemen in de onderzoeken. Een veel gehoord signaal is dat de Volmolenweg en Coldenhovenseweg te zwaar belast worden door het vele vrachtverkeer van en naar de fabriek, met overlast tot gevolg. Wij nemen dit signaal serieus. Veel inwoners maakten gebruik van de mogelijkheid om alternatieve routes voor (vracht)verkeer aan te dragen. Alle alternatieven beoordelen we in het alternatievenonderzoek.

Doel alternatievenonderzoek

Het alternatievenonderzoek is een eerste grove beoordeling. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de haalbaarheid van de alternatieven. Alleen de alternatieven die van te voren niet haalbaar blijken, vallen af en gaan niet mee in de vervolgonderzoeken. Bij de beoordeling van de haalbaarheid laten we eigendomssituatie en huidig gebruik buiten beschouwing. Alleen op deze manier kunnen we het onderzoek naar alternatieve routes serieus oppakken.

In het alternatievenonderzoek toetsen we alle alternatieven globaal op:

  • Technische uitvoerbaarheid
    Is er bijvoorbeeld ruimte of kan ruimte gemaakt worden voor vrachtwagens om een bocht te maken?
  • Financiële haalbaarheid
    Is een alternatief, in vergelijking met andere reële alternatieven en behalen van de doelen, extreem duur?
  • Verenigbaarheid met andere plannen
    Belemmert het alternatief de uitvoering van andere projecten uit onder andere het masterplan Eerbeek centrum en Eerbeekse beek en Eerbeek-Loenen 2030?

Hoe verder?

Alle alternatieven in het alternatievenonderzoek die haalbaar lijken, worden toegevoegd aan de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit betekent dat deze alternatieven worden onderzocht op milieueffecten en omgevingseffecten in de milieueffectrapportage (MER). Ook verkeersonderzoek maakt hier onderdeel van uit.

De uitkomsten van de onderzoeken zijn voor ons, naast bijvoorbeeld de wensen van de omgeving, een belangrijke bouwsteen om een voorkeursalternatief te kiezen. Het voorkeursalternatief bevat ook de keuze voor de route voor het (vracht)verkeer. Deze keuze maken we dus nog niet op dit moment. Wanneer welke producten worden opgeleverd en hoe je daarbij wordt betrokken, staat in de planning van het project.

Groenzone en geluidswand aan de Poelkampstraat/Volmolenweg, denkt u mee?

In 2019 zijn de woningen aan de Poelkampstraat gesloopt. Aan één kant van de weg zijn nieuwe huizen teruggebouwd. De grond aan de zijde van het bedrijfsterrein van Mayr-Melnhof is gekocht door Mayr-Melnhof. Gemeente Brummen heeft afspraken gemaakt met Mayr-Melnhof over het gebruik van deze grond. Een deel van de grond neemt het bedrijf in gebruik. Een strook van ongeveer 10 meter, grenzend aan de Poelkampstraat/Volmolenweg, richten we in als groenzone met een geluidswerende-/dempende wand. Heeft u ideeën voor de inrichting? Op deze pagina leest u hoe u vóór 8 januari 2021 met ons kunt meedenken.

Lees meer