Mayr-Melnhof

papierfabriek mayr melnhof

Sinds 1661 is aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek een papier-/kartonfabriek gevestigd. In 1990 is de fabriek overgenomen door de huidige eigenaar, Mayr-Melnhof. Mayr-Melnhof is onderdeel van het Oostenrijkse Mayr-Melnhof Karton met het hoofdkantoor in Wenen.

De fabriek in Eerbeek produceert vouwkarton. Het vouwkarton wordt grotendeels gebruikt voor verpakking van levensmiddelen en geneesmiddelen. Denk aan de kartonnen doosjes voor thee, cornflakes en koekjes. Het karton wordt gebruikt voor levensmiddelen en moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Als grondstof wordt daarom gebruik gemaakt van houtpulp en niet van oud papier. In Eerbeek werken bij Mayr-Melnhof 200 mensen.

Het project Mayr-Melnhof richt zich op de reparatie van het bestemmingsplan voor de via een provinciaal inpassingsplan.

Start onderzoeken

In de zomer 2020 heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie gelegen. De NRD is het startdocument voor de onderzoeken. Hierin staat welke alternatieven onderzocht worden en welke onderzoeken uitgevoerd worden om goed zicht te krijgen op de effecten op milieu en omgeving.

De reacties op deze NRD hebben er toe geleid dat de reparatie van het bestemmingsplan niet alleen gericht is op de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof. Ook het aanpassen van de bestaande wegen of het aanleggen van een geheel nieuwe weg is onderdeel geworden van de onderzoeksopdracht. Welke alternatieven voor een verbeterde routering worden meegenomen in het verdere onderzoek, is te lezen in het Alternatievenonderzoek routering vrachtverkeer Mayr-Melnhof.

Op 2 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de reactienota op de NRD vastgesteld. Alle zienswijzen die zijn ingediend, zijn in deze nota beantwoord. Alle wijzigingen als gevolg van de zienswijzen en het alternatievenonderzoek routering vrachtverkeer zijn vertaald in de definitieve NRD. Het alternatievenonderzoek en de definitieve NRD zijn de bijlage van de reactienota.

Nu de NRD definitief is starten de milieu en omgevings-onderzoeken

Specifiek over het verkeersonderzoek zijn veel vragen gesteld. Wij hebben de onderzoeksopzet voor het verkeersonderzoek in een gesproken PowerPoint-presentatie nader toegelicht. U vindt deze presentatie in onderstaand overzicht.

Graag delen we met u de volgende stukken:

Alternatievenonderzoek routering vrachtverkeer Mayr-Melnhof

De stuurgroep Eerbeek Loenen 2030 besloot in september 2020 om een verbeterde ontsluitingsroute voor vrachtverkeer onderdeel te maken van het project Mayr-Melnhof. Wij hebben de omgeving gevraagd om alternatieve routes voor vrachtverkeer aan te dragen.  Alle voorstellen die tot 9 november 2020 zijn aangedragen zijn beoordeeld op haalbaarheid. Alternatieven die technisch of financieel niet haalbaar zijn, zijn afgevallen. Ook alternatieven die niet samengaan met andere plannen uit Eerbeek Loenen 2030 of het masterplan Centrum en Eerbeekse beek zijn afgevallen. Alle voorstellen die op basis van deze eerste toetsing haalbaar lijken, worden getoetst in het milieueffectrapport (MER). De effecten van de alternatieven op milieu en omgeving zullen, naast het participatieproces met de omgeving, eigendomssituatie en financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen zijn voor de uiteindelijke keuze voor het voorkeursalternatief.

Vervolgproces

De onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER) zijn gestart. Deze onderzoeken geven inzicht in de effecten op milieu en omgeving. Wanneer de onderzoeksresultaten van het MER bekend zijn, delen we deze met u. Graag vragen we u dan om uw inbreng te leveren en mee te denken bij de voorbereiding van de keuze van het voorkeursalternatief.
De resultaten van de onderzoeken zullen, naast het participatieproces met de omgeving, eigendomssituatie en financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen zijn voor de uiteindelijke keuze voor de voorkeurslocatie.

Wanneer welke producten worden opgeleverd en hoe je daarbij wordt betrokken, staat in de planning van het project.

Groenzone Poelkampstraat en Volmolenweg

Eind 2020 vroegen we aan de direct omwonenden om ideeën aan te dragen voor de inrichting van een groenzone en geluidswand aan de Poelkampstraat en Volmolenweg. Ongeveer 20 huishoudens hebben ideeën en wensen aangedragen voor de groenzone en geluidsmuur. Bent u benieuwd welke wensen en ideeën zijn aangedragen? Bekijk dan hier het overzicht.