Mayr-Melnhof

papierfabriek mayr melnhof

Sinds 1661 is aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek een papier-/kartonfabriek gevestigd. In 1990 is de fabriek overgenomen door de huidige eigenaar, Mayr-Melnhof. Mayr-Melnhof is onderdeel van het Oostenrijkse Mayr-Melnhof Karton met het hoofdkantoor in Wenen.

De fabriek in Eerbeek produceert vouwkarton. Het vouwkarton wordt grotendeels gebruikt voor verpakking van levensmiddelen en geneesmiddelen. Denk aan de kartonnen doosjes voor thee, cornflakes en koekjes. Het karton wordt gebruikt voor levensmiddelen en moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Als grondstof wordt daarom gebruik gemaakt van houtpulp en niet van oud papier. In Eerbeek werken bij Mayr-Melnhof 200 mensen.

Startdocument voor de onderzoeken

De bestemming van de bedrijfslocatie Mayr-Melnhof wordt gerepareerd via een provinciaal inpassingsplan. Dit is een bestemmingsplan van de provincie. Onderzoeken naar effecten op milieu en onderzoeken naar effecten op de omgeving helpen bij het vaststellen van een nieuwe bestemming. Welke onderzoeken we van plan zijn uit te voeren en welke varianten we willen onderzoeken hebben we opgeschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie heeft van 11 augustus tot en met 21 september ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzagelegging hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd.

In totaal hebben wij 19 zienswijzen ontvangen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de bedrijfslocatie Mayr-Melnhof.

Pas op de plaats: Alternatievenonderzoek Mayr-Melnhof 

De gesprekken tijdens deze bijeenkomsten en de ingediende zienswijzen laten zien dat er vooral vragen zijn over de verkeerssituatie bij Mayr-Melnhof.

Na vernietiging van de bestemmingen voor beide locaties door de Raad van State zijn we gestart met de reparatie van het bestemmingsplan. De uitspraak van de Raad van State is voor ons het uitgangspunt. In deze uitspraak staat welke onderdelen beter onderzocht moeten worden en welke aanscherpingen of veranderingen nodig zijn. Voor Mayr-Melnhof zijn dat o.a. het onderzoeken naar de effecten op milieu en leefomgeving.

In veel reacties op de NRD lezen wij de vraag om voor de verkeerssituatie rondom Mayr-Melnhof breder te kijken dan alleen de ontsluiting van het bedrijfsperceel. Wij nemen dit signaal serieus en starten daarom een zogenoemd alternatievenonderzoek. Op basis van deze korte slag kunnen we een groot deel van de vragen beantwoorden die u gesteld heeft in de zienswijzen en gemotiveerde keuze maken over het eventueel toevoegen van nieuwe oplossingen voor de verkeerssituatie aan het MER.

Oplossingen voor de verkeerssituatie, denkt u mee?

Het alternatievenonderzoek voor Mayr-Melnhof gaat over de verkeerssituatie rondom het bedrijf. In de alternatieven in de NRD zijn verschillende in- en uitritten ingetekend die allemaal gebruik maken van de bestaande wegen (Volmolenweg en Coldenhovenseweg). Het verzoek is om ook te kijken of de aanleg van nieuwe wegen of andere aansluitingen op bestaande wegen mogelijk zijn.

Het optimaliseren van de huidige wegenstructuur zoals het eventueel aanpassen van bochten en asfalteren nemen wij in ieder geval mee in het alternatievenonderzoek. Uit de gesprekken tijdens de informatiebijeenkomsten en de zienswijzen hebben we de volgende alternatieven ontvangen:

 • Doortrekken in- en/of uitrit via ’t Haagje en de wethouder Sandersstraat;
 • Ontsluiting via of langs het Burgersterrein voor aan- en of afvoer van vrachtverkeer:
  • benutten van Stationsstraat;
  • benutten van spoor (treinverbinding of spoor geschikt maken voor vrachtverkeer);
  • nieuwe weg langs het spoor.
 • Ondertunneling van Mayr-Melnhof naar het voormalig Burgersterrein;
 • Oversteek van Mayr-Melnhof over de Coldenhovenseweg via het terrein van Machinefabriek Eerbeek rechtstreeks naar Loubergweg/Coldenhovenseweg;
 • Optimaliseren van de huidige wegenstructuur.

Daarnaast zijn ook voorstellen gedaan om in combinatie met bovenstaande varianten ook te kijken naar scheiden van vrachtverkeer en overig verkeer, inrichting van de bestaande wegen en maatregelen om overlast van geluid en zicht te verminderen.

Heeft u nog voorstellen voor het verbeteren van de verkeerssituatie?

Voordat we starten met het alternatievenonderzoek, horen we graag van u of er nog andere alternatieven zijn voor de verkeersafwikkeling bij Mayr-Melnhof. De voorwaarde voor nieuwe alternatieven is dat het verkeer op de een of andere manier aantakt op de doorgaande route Loubergweg/Coldenhovenseweg.

In het alternatievenonderzoek beoordelen we alle oplossingen aan de hand van de volgende voorwaarden:

 • Vindt de verkeersafwikkeling plaats via de Loubergweg/Coldenhovenseweg
 • Wat zijn globaal de kosten in relatie met het doelbereik (extremen)

Als een alternatief haalbaar lijkt, wordt deze toegevoegd als alternatief aan het MER en zal deze volledig getoetst worden in de milieueffectrapportage. Leefbaarheid en uitvoerbaarheid zal dan volledig worden getoetst. In het vervolgproces wordt ten aanzien van uitvoerbaarheid tevens de mogelijkheid om benodigde gronden te verwerven of te gebruiken onderzocht.

Heeft u nog een voorstel voor het verbeteren van de verkeerssituatie bij Mayr-Melnhof? Laat het ons weten! Dit kan tot 9 november 2020. Gebruik voor uw reactie het reactieformulier.

Lees meer