Logistiek Centrum Eerbeek (LCE)

27-11-2019 braakliggend stuk grond

In het bestemmingsplan Eerbeek maakten we voor het braakliggende terrein hoek Loubergweg-VSM spoorlijn (Burgersterrein) de bouw van een logistiek centrum mogelijk. De Raad van State oordeelde in de uitspraak van 11 september 2019 dat de bestemming concreter moet worden uitgewerkt. De voorgestelde voorwaarden om een logistiek centrum op het Burgersterrein te bouwen zijn niet in werking getreden. In de uitspraak staat dat we bij de reparatie van dit planonderdeel aandacht moeten besteden aan de toegestane bouwhoogte, het oppervlak dat bebouwd mag worden, de ontsluiting van het terrein en de groenzone aan de kant van de stationsomgeving.

Ook geldt het voorbereidingsbesluit. Dit betekent dat nieuwe vergunningaanvragen niet zomaar mogen worden verleend, totdat er een nieuwe bestemming voor het terrein is vastgesteld.

Papierfabrieken

Het behoud van de bestaande papierfabrieken is van belang voor de werkgelegenheid in Eerbeek en de regio. Om deze bedrijven ook in de toekomst te behouden, is behoefte aan mogelijkheden voor groei en flexibele opslag. De bouw van een gezamenlijk logistiek centrum, in de buurt van de fabrieken, voorziet voor meerdere bedrijven in die behoefte. In de notitie ‘Nut en noodzaak Logistiek Centrum Burgersterrein’ (bijlage bij het bestemmingsplan) is dit belang beschreven. De onderbouwing van nut en noodzaak en locatiekeuze zijn door de Raad van State niet vernietigd. Deze rapporten zijn nog steeds de basis voor de verdere planuitwerking voor het LCE.

Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 onderzoeken we of de aanleg van een logistiek centrum op het Burgersterrein financieel haalbaar is. In de verkenning kijken we ook naar de ruimtelijke en maatschappelijke gevolgen.

Mogelijkheden

Gemeente Brummen, provincie Gelderland en de Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) zien mogelijke oplossingen voor de te repareren onderdelen. Bij de reparatie van het bestemmingsplan Eerbeek is de wens voor een logistiek centrum op het Burgersterrein en de uitspraak van de Raad van State het uitgangspunt.

Terug naar nieuwsoverzicht