Logistiek Centrum Eerbeek

Logistiek centrum Eerbeek

In Eerbeek zijn 3 grote papier-/kartonfabrieken gevestigd. Deze zitten al enkele honderden jaren op deze locaties en zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale bedrijven. De bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid in de fabrieken zelf en in de keten van bedrijven die gekoppeld is aan de papier- en kartonproductie. Het dorp zelf is ook gegroeid en inmiddels verweven met de industrie. Deze verwevenheid levert spanning op. Voor de leefbaarheid, maar ook voor de doorontwikkeling van de bedrijven. Een centraal gelegen logistiek centrum voor de papier-/kartonfabrieken draagt bij aan een oplossing om de bedrijven te behouden in Eerbeek. Daaraan gekoppeld zijn maatregelen mogelijk, die de leefbaarheid in het dorp verbeteren.

Start onderzoeken

In de zomer 2020 heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie gelegen. De NRD is het startdocument voor de onderzoeken. Hierin staat welke alternatieven onderzocht worden en welke onderzoeken uitgevoerd worden om goed zicht te krijgen op de effecten op milieu en omgeving.

De reacties op deze NRD hebben ertoe geleid dat naast het voormalig Burgersterrein nog twee locaties verder onderzocht worden op haalbaarheid als mogelijke locatie voor het Logistiek Centrum Eerbeek.
De voorstellen voor alternatieve locaties zijn in het alternatievenonderzoek beoordeeld op doelbereik (voldoet het aan de eisen), haalbaarheid (financieel en juridisch) en effecten op milieu en omgeving (op hoofdlijnen). Welke locaties zijn beoordeeld en welke locaties verder onderzocht worden op haalbaarheid, is te lezen in het Alternatievenonderzoek locatie LCE.

Op 9 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de reactienota op de NRD vastgesteld. Alle zienswijzen die zijn ingediend, zijn in deze nota beantwoord. Alle wijzigingen als gevolg van de zienswijzen en het alternatievenonderzoek locaties LCE zijn verwerkt in de definitieve NRD. Het alternatievenonderzoek en de definitieve NRD zijn de bijlage van de reactienota.

Nu de NRD definitief is starten de milieu- en omgevingsonderzoeken.

Graag delen we met u de volgende stukken:

Alternatievenonderzoek locatie Logistiek Centrum

De stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 besloot in september 2020 te verkennen of er naast het voormalige Burgersterrein nog andere geschikte locaties in (de buurt van) Eerbeek zijn voor een nieuw logistiek centrum. Tot 9 november 2020 was het mogelijk voorstellen voor alternatieve locaties voor een logistiek centrum aan ons door te geven. Het alternatievenonderzoek wijst uit dat er naast het voormalig Burgersterrein nog twee andere locaties op de Kollergang verder onderzocht worden op haalbaarheid.

Vervolgproces

De onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER) zijn gestart. Deze onderzoeken geven inzicht in de effecten op milieu en omgeving. Wanneer de onderzoeksresultaten van het MER bekend zijn, delen we deze met u. Graag vragen we u dan om uw inbreng te leveren en mee te denken bij de voorbereiding van de keuze van de voorkeurslocatie.
De resultaten van de onderzoeken zullen, naast het participatieproces met de omgeving, eigendomssituatie en financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen zijn voor de uiteindelijke keuze voor de voorkeurslocatie.

Wanneer welke producten worden opgeleverd en hoe je daarbij wordt betrokken, staat in de planning van het project