Logistiek Centrum Eerbeek

Logistiek centrum Eerbeek

In Eerbeek zijn 3 grote papier-/kartonfabrieken gevestigd. Deze zitten al enkele honderden jaren op deze locaties en zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale bedrijven. De bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid in de fabrieken zelf en in de keten van bedrijven die gekoppeld is aan de papier- en kartonproductie. Het dorp zelf is ook gegroeid en inmiddels verweven met de industrie. Deze verwevenheid levert spanning op. Voor de leefbaarheid, maar ook voor de doorontwikkeling van de bedrijven. Een centraal gelegen logistiek centrum voor de papier-/kartonfabrieken draagt bij aan een oplossing om de bedrijven te behouden in Eerbeek. Daaraan gekoppeld zijn maatregelen mogelijk, die de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Het logistiek Centrum Eerbeek (LCE) is voorzien op het voormalige Burgersterrein.

Startdocument voor de onderzoeken

De bestemming voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op het voormalig Burgersterrein in Eerbeek wordt gerepareerd via een provinciaal inpassingsplan. Dit is een bestemmingsplan van de provincie. Onderzoeken naar effecten op milieu en omgeving helpen bij het vaststellen van een nieuwe bestemming. Welke onderzoeken we van plan zijn uit te voeren en welke varianten we willen onderzoeken hebben we opgeschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie lag van 11 augustus tot en met 21 september ter inzage.

Alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek

In oktober berichtten we over het alternatievenonderzoek voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). Het verzoek van veel mensen is om, gelet op de leefbaarheid en verkeersafwikkeling, de te onderzoeken varianten niet te beperken tot alleen het voormalige Burgersterrein. In het alternatievenonderzoek voor het LCE  beoordelen we of er andere geschikte locaties zijn voor een logistiek centrum in of in de buurt van Eerbeek.

Doel alternatievenonderzoek

Het alternatievenonderzoek is een eerste grove beoordeling. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de haalbaarheid van de alternatieven. Als uit de eerste grove beoordeling van het alternatievenonderzoek naar voren komt dat een alternatieve locatie niet haalbaar is, valt die af. Hij wordt dan niet meegenomen in de vervolgonderzoeken. Bij de beoordeling van deze haalbaarheid laten we bestemmingen en huidig gebruik buiten beschouwing.   

In het alternatievenonderzoek toetsen we alle alternatieven globaal op:

  • Doelbereik
    Terreinoppervlakte, tijdige beschikbaarheid en goed bereikbaar (te maken)
  • Haalbaarheid
    Kan de locatie voldoen aan wet- en regelgeving (juridisch)?Is een alternatief, in vergelijking met andere reële alternatieven, zo duur (financieel) dat het alternatief afvalt?
  • Effecten
    Zijn gevolgen voor geluid, verkeersveiligheid en natuur op voorhand zo groot dat deze, eventueel na treffen van maatregelen, niet op een acceptabel niveau komen?

Hoe verder?

Alle alternatieven in het alternatievenonderzoek die haalbaar lijken, worden toegevoegd aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit betekent dat deze alternatieven worden onderzocht op milieueffecten en omgevingseffecten in de Milieueffectrapportage (MER). De uitkomsten van de onderzoeken gaan ons helpen bij de keuze voor de voorkeurslocatie van het Logistiek Centrum. Bij de keuze voor een voorkeurslocatie nemen we ook de wensen uit de omgeving mee. Ook wordt de financiële haalbaarheid onderzocht. Na afronding van de onderzoeken maken we dus de keuze voor de locatie van het logistieke centrum. Hoe het Logistiek Centrum er uit komt te zien, hoe het terrein wordt ingericht en welke voorwaarden voor de bouw worden gesteld, komt aan bod bij de uitwerking van het voorkeursalternatief. Wanneer welke producten worden opgeleverd en hoe u daarbij wordt betrokken, staat in de planning voor het project Logistiek Centrum.

Lees meer