Logistiek Centrum Eerbeek

Logistiek centrum Eerbeek

In Eerbeek en omgeving is veel vrachtverkeer van en naar de papierfabrieken. Deze verkeersbewegingen hebben gevolgen voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en CO2 uitstoot. Ook neemt de opslag veel ruimte in beslag op het eigen terrein van de papierfabrieken. Een centraal logistiek centrum kan een oplossing zijn om deze knelpunten te verminderen en ruimte op eigen terrein te maken. Het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) is voorzien op het voormalige Burgersterrein.

Om een Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) te kunnen bouwen is eerst een bestemmingsplan nodig. De ruimte en voorwaarden voor het bouwen van een LCE zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Eerbeek. Dit bestemmingsplan Eerbeek is vastgesteld door de gemeenteraad van Brummen, maar is nog niet onherroepelijk. Op dit moment buigt de Raad van State zich over de beroepen die zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan. De verwachting is dat in het najaar 2019 een uitspaak wordt gedaan. De uitspraak van de Raad van State is bepalend voor onder andere het verdere verloop van de haalbaarheidsstudie voor het LCE.  Op dit moment wordt alvast de financiële haalbaarheid op hoofdlijnen uitgewerkt.

Kansen

In het kader van het bestemmingsplan Eerbeek is een onderzoek naar de nut en noodzaak voor een logistiek centrum voor de papierindustrie in Eerbeek. Uit dit onderzoek blijkt dat een centraal logistiek centrum voor de drie grote papierfabrieken in Eerbeek van grote meerwaarde is voor deze bedrijven uitgevoerd. De partners binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 (gemeente, provincie en IKEL) zien de komst van een collectief en centraal gelegen logistiek centrum als een belangrijke ontwikkeling om de papierindustrie en daarmee de werkgelegenheid voor langere tijd voor Eerbeek te behouden. Gekoppeld aan het bouwen van een LCE zien de partners kansen om een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van het aantal gereden kilometers en aan het verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving.

Reparatie bestemmingsplan

De Raad van State oordeelde in de uitspraak van 11 september 2019 dat de bestemming concreter moet worden uitgewerkt. De voorgestelde voorwaarden om een logistiek centrum op het Burgersterrein te bouwen zijn niet in werking getreden. In de uitspraak staat dat we bij de reparatie van dit planonderdeel aandacht moeten besteden aan de toegestane bouwhoogte, het oppervlak dat bebouwd mag worden, de ontsluiting van het terrein en de groenzone aan de kant van de stationsomgeving.

Ook geldt het voorbereidingsbesluit. Dit betekent dat nieuwe vergunningaanvragen niet zomaar mogen worden verleend, totdat er een nieuwe bestemming voor het terrein is vastgesteld.

Verkenningsfase

Het project LCE bevindt zich in de verkenningsfase. In deze fase wordt gekeken naar randvoorwaarden, financiële haalbaarheid en ruimtelijke- en maatschappelijke impact. Op dit moment onderzoeken we naast de reparatie van het bestemmingsplan de financiële haalbaarheid. De financiering moet deels van de marktpartijen en deels van de overheden komen. Daarom bekijken de papierindustrie, de investeerder en de overheden samen of de realisatie en exploitatie van het LCE financieel haalbaar is. Om een inschatting te maken van de financiële haalbaarheid werken we met scenario’s en bandbreedten. Feitelijke invulling en uitwerking vindt pas plaats in de volgende fase, de realisatiefase.

De uitkomst van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid is een ‘Go/NoGo moment’ in het proces. Als het logistiek centrum financieel niet haalbaar is, stopt de verkenning. Als het LCE financieel wel haalbaar lijkt wordt ook de ruimtelijke- en maatschappelijke impact in beeld gebracht.

In gesprek met de omgeving

Wij willen met u het gesprek aangaan over het LCE nadat wij helder hebben op welke wijze het bestemmingsplan gerepareerd zal worden en er zicht is op de financiële haalbaarheid. Wij verwachten begin 2020 op beide punten duidelijkheid te hebben. Op dat moment kunnen wij u verder informeren over het vervolg van de verkenning en de ruimtelijke aspecten rondom het LCE.

Als het te volgen proces helder is, gaan wij eerst in gesprek met de direct belanghebbenden. Daarna bespreken wij de ruimtelijke- en maatschappelijk impact (kansen, knelpunten zorgen) met een brede groep van belangstellenden.

Score op pijlers  (1 laag – 5 hoog)

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 zetten zich in voor behoud van de papierindustrie. Daarbij hebben zij ook oog voor de effecten daarvan op de leefbaarheid. Samen hebben zij een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, een grotere leefbaarheid in het dorp en het verduurzamen van het energieverbruik. Ieder project binnen Eerbeek-Loenen 2030 draagt bij aan één of meerdere pijlers: economie, leefbaarheid en energie.

Project LCE scoort als volgt op de drie pijlers:

  • Economie  5
  • Leefbaarheid 4
  • Energie 2

Aanpak en betrokken partijen

Het onderzoek naar de haalbaarheid bestaat uit twee delen. Er is onderscheid gemaakt tussen de ontwikkeling van het gebouw en de terreininrichting rondom het gebouw, ‘de schil’. In de schil wordt vooral gekeken naar aan- en afvoerwegen die moeten worden aangelegd en naar een verbetering van de openbare ruimte. Overheden en investeerder werken in dit proces nauw samen.
Als blijkt dat de ontwikkeling en realisatie van het LCE financieel haalbaar is, krijgt de verkenning een vervolg. Dan wordt ook in beeld gebracht wat LCE betekent voor de omgeving en hoe de ruimte rondom de locatie kan worden ingericht. We werken dit deel van de verkenningsfase uit samen met direct omwonenden en overige belangstellenden.

Relatie met andere projecten

Masterplan voor het centrum van Eerbeek

Voor het centrum van Eerbeek wordt een Masterplan opgesteld met daarin een aantal praatscenario’s. Doel van het Masterplan is om een levendig en aantrekkelijk centrum te realiseren. Het voormalige Burgersterrein ligt tegen het centrum van Eerbeek aan bij het station van de VSM-spoorlijn.  Het is dus van belang dat de stationsomgeving/centrum en LCE goed op elkaar aansluiten.  

Wegennet Eerbeek Loenen 

Tracé 2 van het project ‘wegennet’ (Loubergweg) grenst aan het Burgersterrein. De inrichting van dit weggedeelte is deels afhankelijk van de ontwikkeling van het Burgersterrein. 

Bevoorrading Mayr-Melnhof

De komst van een logistiek centrum kan mogelijk een verbetering opleveren voor de bevoorrading van Mayr-Melnhof.